Obradował Zarząd Powiatu Szczecineckiego

  • Redakcja TV Gawex
  • 2019-01-04 14:03:05
Obradował Zarząd Powiatu Szczecineckiego
  • Foto: TV Gawex

Czwartkowe (03.01) obrady Zarządu Powiatu Szczecineckiego rozpoczęły się od zaakceptowania projektu uchwały Rady Powiatu, dotyczącej zmiany uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Szczecineckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019. W punkcie drugim członkowie Zarządu zapoznali się ze sprawozdaniem z konsultacji projektu Uchwały Rady Powiatu Szczecineckiego w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji oraz sposobu jej rozliczania.

Konsultacje o których mowa przeprowadzane były od  5 do 28 grudnia 2018 r. Informację o przygotowanym projekcie Uchwały podano do publicznej wiadomości, zamieszczając ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Szczecinku. W czasie trwania konsultacji, zainteresowane organizacje miały możliwość zapoznania się z dokumentacją w sprawie oraz składania uwag i opinii dotyczących przedmiotowego projektu. W okresie trwania konsultacji nie wpłynęły żadne uwagi ani opinie do projektu Uchwały.

Tego dnia podjęto jedną uchwałę w sprawie opinii do projektu Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Borne Sulinowo na lata 2018 – 2021 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2022 – 2025. W szczegóły projektu członków Zarządu wprowadziła dyrektor Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Magdalena Łosiewicz.

Na koniec członkowie Zarządu pochylili się nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Świątki III” w Szczecinku, który przedłożył dyrektor Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami, Maciej Łoziński.
 

Info:P.Rozmus

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: