Radni wybiorą członków komisji

  • Redakcja TV Gawex
  • 2018-11-30 09:56:38
Radni wybiorą członków komisji
  • Foto: TV Gawex

Zapraszamy na sesję Rady Miasta Szczecinek, która odbędzie się 6 grudnia (czwartek) o godz. 9:00 w sali posiedzeń (nr 101) UM, z następującym porządkiem obrad.

1.    Otwarcie sesji.
2.    Uchwała w sprawie  wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miasta Szczecinek.
3.    Uchwała w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Szczecinek i ustalenia jej składu osobowego.
4.    Uchwała w sprawie powołania Komisji Skarg, Petycji i Wniosków Rady Miasta Szczecinek i ustalenia jej składu osobowego.
5.    Uchwała w sprawie powołania stałych komisji Rady Miasta Szczecinek i określenia przedmiotu ich działania.
6.    Uchwała  w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Miasta Szczecinek.
7.    Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/249/2001 Rady Miasta Szczecinek z dnia 18 czerwca 2001 r. w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania i przyjęcia jego statutu.
8.    Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr X/54/90 Rady Miasta w Szczecinku z dnia 12 listopada 1990 r. w sprawie przystąpienia do Związku Miast Polskich.
9.    Uchwała w sprawie wyznaczenia osób do reprezentowania Miasta Szczecinek w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty.
10.    Uchwała w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
11.    Uchwała w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
12.    Uchwała w sprawie szczegółowych zasad zwrotu wydatków za posiłek z dowozem.
13.    Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Szczecinek.
14.    Zamknięcie sesji.

info: UM Szczecinek

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: