Wzruszające podsumowanie V kadencji - Rada Powiatu Szczecineckiego obradowała po raz ostatni

 • Redakcja TV Gawex
 • 2018-10-18 11:20:45
Wzruszające podsumowanie V kadencji - Rada Powiatu Szczecineckiego obradowała po raz ostatni
 • Foto: Piotr Rozmus

Aż trudno uwierzyć, że V kadencja Rady Powiatu dobiega końca. Wczoraj (17.10) odbyła się 54. i zarazem ostatnia sesja. Każdy z radnych już na początku obrad otrzymał publikację, w której zawarto wszystkie przedsięwzięcia zrealizowane w przeciągu ostatnich czterech lat. W niejednym oku łza się zakręciła…

Po rozpoczęciu obrad przez przewodniczącą Dorotę Chrzanowską, radni mieli możliwość wystąpienia i podsumowania swojej działalności na przestrzeni kadencji. Jako pierwszy skorzystał z niej radny Grzegorz Poczobut:

(…)Cztery lata minęły jak jeden dzień. Ta publikacja, to świetna lektura, do której chętnie będę wracał, aby przypomnieć sobie jak wiele wspaniałych rzeczy podczas kończącej się kadencji udało się nam zrealizować. Osobiście nie zamierzam się chwalić, uważam, że chwalenie się cudzymi sukcesami, zrealizowanymi – powiedzmy sobie szczerzeza cudze pieniądze – jest nie na miejscu.

Radny Poczobut porównał pracę samorządowca do służby i przyznał, że podczas ostatnich czterech lat nabrał ogromnego doświadczenia.

(…)Było to możliwe dzięki państwu. Każdy dzień, każda sesja, każde spotkanie komisji, to były wartości dodane. Mogliśmy merytorycznie dyskutować, polemizować, pięknie się różnić, zawsze w oparciu o kulturę polityczną, której tak bardzo brakuje, zwłaszcza w przestrzeni miejskiej (…)

Radny Poczobut dziękował radnym, koleżankom i kolegom z komisji rewizyjnej oraz pracownikom Starostwa Powiatowego i podległym mu jednostkom. W sposób szczególny swoją wdzięczność i uznanie wyraził w stosunku do przewodniczącej Doroty Chrzanowskiej, starosty Krzysztofa Lisa oraz pań z BOR, Bożeny Łukowskiej i Aleksandry Kieszkowskiej – które jak zaznaczył – wykonywały tytaniczną pracę. Każda z pań otrzymała od radnego piękną, czerwoną różę.

Następnie przy mównicy pojawił się radny Mariusz Kowalewski, którego wystąpienie było chyba najbardziej nostalgiczne. Radny podsumował swoje 3 kadencje, ale skupił się raczej – jak sam powiedział – na porażkach, a nie sukcesach. Cytując klasyków, starał się wytłumaczyć powody pewnych swoich decyzji, jak chociażby wystąpienie z szeregów Porozumienia Samorządowego. Przepraszał, że czasami nie głosował zgodnie ze swoim sumieniem… Na zakończenie również podziękował wszystkim za współpracę.

Jako trzecia głos zabrała Joanna Pawłowicz:

(…)To był dobry czas. Trzeba się różnić, ale różnić się mądrze i na argumenty – przyznała. - Mimo tych różnic zawsze udawało nam się osiągać porozumienie i wyciągać wspólne wnioski. (…) Funkcjonowaliśmy w atmosferze pracy. Również nie chciałabym wymieniać tego, co nam jako członkom klubu RDS udało się osiągnąć, bo tak naprawdę jest to sukces mieszkańców, którzy o te poszczególne sprawy zabiegali (…)

Również radna Pawłowicz dziękowała długo za współpracę podczas ostatnich czterech lat. Znów słowa szczególnego uznania, zostały skierowane pod adresem pań z BOR.

W drugiej części obrad głos zabrał starosta Krzysztof Lis, który podsumował pracę V kadencji samorządu powiatu szczecineckiego:

(…) Rzeczywiście nie chodzi o to, aby się chwalić, ale aby pewne rzeczy przypomnieć. Udało nam się osiągnąć bardzo wiele, a pamięć jest ulotna(…)

Starosta oznajmił, że w kończącej się kadencji odbyły się 54. sesje Rady Powiatu, która łącznie podjęła 398 uchwał. Członkowie Zarządu Powiatu Szczecineckiego obradowali 204 razy i podjęli 398 uchwał.

W tym czasie dochody powiatu wyniosły ponad 411 mln zł, zaś wydatki prawie 414 mln zł. Na same inwestycje Powiat Szczecinecki przeznaczył pond 80 mln zł. Na szeroko pojętą oświatę wydano niemalże 196 mln zł, podczas gdy subwencja oświatowa wynosiła niespełna 134 mln zł. Starosta przypomniał również, że do budżetu powiatu z różnych źródeł zewnętrznych pozyskano prawie 70 mln zł. Wspomniał też o bezrobociu, które w tym czasie zmniejszyło się o 2198 osób, a na walkę z którym samorząd powiatowy wygenerował ponad 60 mln zł. Na rehabilitację zawodową i społeczną ze środków PFRON, udało o się pozyskać 10, 5 mln zł.

Starosta przybliżył również wszelkiego rodzaju miękkie projekty, realizowane przez samorząd powiatowy tj.: „Najlepszy w zawodzie” (ponad 1,7 mln zł) „Dobry klimat dla zawodowców”( ponad 3,8 mln zł) , „Mówię bez słów” (ponad 521 tys. zł). Przypomniał, że z kolei PCPR tworzył lub partnerował takim projektom jak: „Aktywny Ty” (ponad 1,9 mln zł) , „Regionalna Akademia Rodziny” (154 tys. zł), czy „Nawigator Samodzielności” (ponad 1mln zł).

Następnie starosta skupił się na konkretnych inwestycjach realizowanych w poszczególnych latach. W 2015 roku samorząd powiatowy na inwestycje wydał ponad 22,5 mln zł, w tym ponad 7,4 mln zł na drogi. To właśnie wtedy przebudowano ulicę Staszica, Wojska Polskiego w Bornem Sulinowie, drogę powiatową Białowąs – Sulikowo w gminie Barwice. Poddano przebudowie i termomodernizacji szpital (ponad 4,5 mln zł), instalując w nim m.in. odnawialne źródła energii, co pochłonęło 1,7 mln zł. Te ostatnie, za 752 tys. zł, zainstalowano również w Spółce SM. To w 2015 roku zainwestowano ponad 6 mln zł w powstające CEEiRJ. Zakupiono również mobilny szpital z karetką za ponad 598 tys. zł.

W kolejnym roku samorząd powiatowy na inwestycje przeznaczył ponad 17,5 mln zł, w tym ponad 5,5 mln zł na drogi. Zakończyły się prace przy przebudowie ulicy Staszica, Waryńskiego, drogi Stare Wierzchowo – Drężno, drogi w Dalęcinie, i rozpoczęły te związane z przebudową mostu i odcinka drogi pomiędzy Trzesieką i Mosiną. To właśnie w roku 2016 Powiat Szczecinecki rozpoczął swoją sztandarową inwestycję – budowę stadionu lekkoatletycznego przy ZS nr 6 w Szczecinku. Przedsięwzięcie pochłonęło ponad 10 mln zł, ale 4 mln zł udało się pozyskać z Ministerstwa Sportu. Rok 2016 to również m.in. dalsza rozbudowa szpitala, w który samorząd powiatowy zainwestował ponad 6 mln zł.

W roku 2017 na inwestycje Powiat Szczecinecki przeznaczył prawie 11 mln zł. Finał znalazły kolejne drogowe przedsięwzięcia, na które wydano ponad 2,5 mln zł. Rozpoczął się remont budynku starostwa, który pochłonął niespełna 1 mln zł . Trwały prace związane z budową stadionu, na który wyasygnowano ponad 3,5 mln zł. Przełamano kolejne bariery architektoniczne, co kosztowało prawie 140 tys. zł.

Rok bieżący to niemal 30 mln zł na inwestycje, z czego 11 mln zł przeznaczono na remonty dróg. Rozpoczęła się długo wyczekiwana przebudowa ulicy Trzesieckiej – koszt ponad 7 mln zł, a także ulicy Koszalińskiej, który pochłonął ponad 1,3 mln zł. To również m.in. planowany remont drogi w Drzonowie w gminie Biały Bór, za ponad 1,9 mln zł. Rok 2018, to czas gdy nauczanie techniczne wzbiło się na najwyższy z możliwych poziomów. Rozpoczęto budowę Centrum Innowacji i Praktyk przy ZST w Szczecinku, a koszt inwestycji oszacowano na ponad 5,5 mln zł. W ramach programu „Szczecinecki eksperyment” za prawie 2 mln zł doposażono kolejne pracownie, w tym m.in. pracownię CNC. W tym samym czasie za niemal 2,3 mln zł powstała sala „Europejskiego kierowcy”.

Starosta Krzysztof Lis długo dziękował wszystkim, z którymi przyszło mu pracować w ciągu ostatnich czterech lat: przewodniczącej Dorocie Chrzanowskiej, radnym, członkom Zarządu, paniom skarbnik i sekretarz, dyrektorom jednostek organizacyjnych, szefom policji i straży pożarnej, PINB i Sanepidu oraz wszystkim współpracownikom, dzięki którym – jak powiedział - wiele przedsięwzięć wychodziło poza pewne „ramo”.

Oczywiście w tak podniosłej chwili nie mogło zabraknąć kwiatów i prezentów. Na pamiątkę V kadencji, starosta wręczył radnym, prezesom spółek oraz dyrektorom poszczególnych jednostek, piękne pióra i długopisy. Futerał został opatrzony specjalną dedykacją.

 

Na zakończenie głos zabrała przewodnicząca Rady Powiatu Dorota Chrzanowska, która nie kryjąc wzruszenia, podsumowała wszystkie kadencje swojej pracy. Również dziękowała wszystkim współpracownikom, wręczając bukiety kwiatów. Jak powiedziała zwracając się do starosty Krzysztofa Lisa i wicestarosty Marka Kotschego: (…)To tutaj uczyłam się samorządu, ale miałam wspaniałych nauczycieli(…) W sposób szczególny doceniła i podkreśliła pracę pań z Biura Obsługi Rady.

Wyrazy swojej wdzięczności składali również Dorota Patkowska – dyrektor Poradni Psychologiczno Pedagogicznej, Barbara Zasada – dyrektor SOSW, Robert Jasek – dyrektor ZS Nr 2 oraz Arkadiusz Szczepaniak – dyrektor I LO.

 

Zaraz potem przewodnicząca Dorota Chrzanowska ze łzami w oczach po raz ostatni zamknęła obrady sesji Rady Powiatu Szczecineckiego, zapraszając wszystkich do wspólnej fotografii przed budynkiem starostwa.

Tego dnia podjęto następujące uchwały:

 1. o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia „Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Powiatu Szczecineckiego na lata 2018 – 2020”;

 2. zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Szczecineckiego na rok 2018;

 3. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Szczecineckiego na lata 2018-2031;

 4. w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu;

 5. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie powiatu szczecineckiego na rok 2019;

 6. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na okres dłuższy niż 3 lata umowy dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Szczecineckiego oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;

 7. zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2018;

 8. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek dodatków i warunki ich przyznawania, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacana nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Szczecinecki;

 9. zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek godzin dyrektorowi, wicedyrektorowi oraz nauczycielowi pełniącemu inne stanowisko kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Szczecinecki.

Tekst&foto: Piotr Rozmus

 

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: