W poniedziałek kolejna Sesja Rady Miasta. Oglądaj NA ŻYWO w TV Gawex!

  • Redakcja TV Gawex
  • 2018-08-17 09:35:15
W poniedziałek kolejna Sesja Rady Miasta. Oglądaj NA ŻYWO w TV Gawex!
  • Foto: TV Gawex

20 sierpnia 2018r. (poniedziałek) o godz. 9:00 w sali posiedzeń (nr 101) UM odbędzie się kolejna Sesja Rady Miasta.

Porządek obrad przedstawia się nastęująco:
1.    Otwarcie sesji.
2.    Przyjęcie protokołu z sesji RM z dnia 09.07.2018 r.
3.    Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr LI/435/2017 Rady Miasta Szczecinek z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Szczecinek na 2018 rok.
4.    Uchwała w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2018 rok.
5.    Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Szczecinek na lata 2018-2025.
6.    Uchwała w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki.
7.    Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Polna-3” w Szczecinku.
8.    Uchwała w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pilska-2” w Szczecinku.
9.    Uchwała w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Koszalińska-1” w Szczecinku.
10.    Uchwała w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego „Armii Krajowej-1” w Szczecinku.
11.    Uchwała w sprawie zmian w Regulaminie Straży Miejskiej w Szczecinku.
12.    Uchwała w sprawie powierzenia spółce Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wardyniu Górnym zadań własnych Gminy Miasto Szczecinek w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi oraz wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Miasto Szczecinek umowy wykonawczej.
13.    Uchwała w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa.
14.    Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkanki na działania Komendanta Straży Miejskiej w Szczecinku.
15.    Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkańca na działania Burmistrza Miasta Szczecinek.
16.    Sprawozdanie Burmistrza Miasta Szczecinek.
17.    Informacja Przewodniczącej Rady Miasta Szczecinek. 
18.    Zapytania radnych.
19.    Zamknięcie sesji.

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: