Praktyki zagraniczne uczniów - szansa na lepszą pracę w przyszłości

  • KW
  • 2018-03-28 15:00:14
Praktyki zagraniczne uczniów - szansa na lepszą pracę w przyszłości
  • Foto: ZS nr 2 im. Ks. Warcisława IV

42 uczniów Zespołu Szkół Nr 2 im. Ks. Warcisława w Szczecinku pod opieką 5 nauczycieli odbyło w 2017 r. trzytygodniowe praktyki zawodowe w Berlinie (Niemcy), w Portsmouth (Wielka Brytania) i w Rimini (Włochy). Ta zagraniczna mobilność była możliwa dzięki dofinansowaniu z Funduszu Europejskiego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER), a także dzięki współpracy szkoły z włoskim partnerem projektu, grupą Education and Trainig Network z siedzibą w Potenza (Włochy).

Uczestnikami mobilności byli uczniowie z klas drugich, trzecich i czwartych technikum hotelarstwa, technikum żywienia i usług gastronomicznych, technikum usług fryzjerskich, technikum logistyk i techników handlowe. Podczas swoich wyjazdów, oprócz odkrywania tajników poszczególnych zawodów, nasi uczniowie poznawali kulturę i obyczaje jakże różnorodnych i odmiennych od siebie krajów europejskich. Jednym z żelaznych punktów programu pobytu było zwiedzanie Berlina, Wenecji, Republiki San Marino, Oxfordu i wizyta u Rycerzy Okrągłego Stołu. Ponadto wyjazd za granicę zaowocował nawiązaniem nowych kontaktów z uczestnikami mobilności z innych krajów, ofertami pracy w branży hotelarskiej w Rimini, podniesieniem samooceny uczestników i wzrostem wiary w ich możliwości. Do najważniejszych celów projektu należało:
- odbycie praktyk zawodowych w przedsiębiorstwach w Portsmouth, Rimini i Berlinie,
- podniesienie konkurencyjności uczestników na rynku pracy po ukończeniu szkoły,
- podniesienie jakości kształcenia zawodowego praktycznego w ZS2.

A oto rezultaty i oddziaływania zdobyte podczas zagranicznych praktyk:
- podniesienie u uczestników poziomu kompetencji twardych (zawodowych i językowych) i miękkich (interpersonalnych, kulturowych),
- lepsze przygotowanie uczestników do wejścia na rynek pracy,
- większa świadomość wartości nauki i otwartości na doświadczenia wśród społeczności lokalnej i uczniów poprzez upowszechnianie rezultatów projektu.
Potencjalne korzyści długofalowe:
- zwiększenie mobilności zawodowej uczestników,
- przedsiębiorcy pozyskają lepiej wykwalifikowanych i doświadczonych pracowników w usługach związanych z turystyką,
- promocja korzystania z programów unijnych w środowisku lokalnym oraz wśród szkół, nauczycieli i uczniów,
- promocja polskiej kultury i oświaty za granicą.

Beneficjenci projektu- nasi uczniowie otrzymali również certyfikaty poświadczające odbycie praktyk Europass Mobilność i ECVET. A zdobyte doświadczenia zagraniczne uczniów ZS nr 2 będą jednym z głównych atutów podczas wkraczania na rynek pracy, co ma znaczenie w sytuacji, gdy około połowa uczniów pochodzi z terenów wiejskich objętych bezrobociem dużo większym niż średnie w kraju.

info: Barbara Miłaszewska- koordynator projektu

Praktyki zagraniczne uczniów - szansa na lepszą pracę w przyszłości
  • Foto: ZS nr 2 im. Ks. Warcisława IV

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: