W czwartek (29.03) sesja Rady Miasta Szczecinek

 • KW
 • 2018-03-27 11:49:48
W czwartek (29.03) sesja Rady Miasta Szczecinek
 • Foto: archiwum TV Gawex

W najbliższy czwartek, 29 marca, odbędzie się sesja Rady Miasta Szczecinek. Obrady rozpoczną się o godz. 9:00 w sali posiedzeń (nr 101) UM, z następującym porządkiem:

 1.     Otwarcie sesji.
 2.     Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 26.02.2018r.
 3.     Uchwała w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2018 rok.
 4.     Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Szczecineckiemu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „przebudowa drogi powiatowej nr 1315Z-ulicy Kościuszki i Trzesieckiej w Szczecinku, na odcinku od skrzyżowania z ulica Karlińską do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 172”.
 5.     Uchwała w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Miasta Szczecinek.
 6.     Uchwała w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Miasta Szczecinek.
 7.     Uchwała w sprawie zniesienia pomnika przyrody znajdującego się na terenie miasta Szczecinek.
 8.     Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Aneksu Nr 1/2018 do Porozumienia Nr 29/2011 pomiędzy Wojewodą Zachodniopomorskim a Gminą Miastem Szczecinek z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie powierzenia prowadzenia spraw oraz wydawania decyzji administracyjnych z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 78, poz. 1479, z późn. zm.).
 9.     Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Kilińskiego” w Szczecinku.
 10.     Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Cieślaka-Sikorskiego” w Szczecinku.
 11.     Uchwała w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Parkowa” w Szczecinku.
 12.     Uchwała w sprawie podziału Miasta Szczecinek na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
 13.     Uchwała w sprawie podziału Miasta Szczecinek na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
 14.     Sprawozdanie Burmistrza Miasta Szczecinek.
 15.     Informacja Przewodniczącej Rady Miasta Szczecinek.
 16.     Zapytania radnych.
 17.     Zamknięcie sesji.

Przypominamy, że obrady radnych będą transmitowane na żywo w TV Gawex. Zapraszamy do oglądania!

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: