W poniedziałek (26.02) sesja Rady Miasta Szczecinek. Oglądaj na żywo w TV Gawex!

  • KW
  • 2018-02-25 12:58:52
W poniedziałek (26.02) sesja Rady Miasta Szczecinek. Oglądaj na żywo w TV Gawex!
  • Foto: archiwum TV Gawex

W dniu 26 lutego 2018 r. (poniedziałek) o godz. 9:00 w sali posiedzeń (nr 101) Urzędu Miasta w Szczecinku odbędzie się sesja Rady Miasta z następującym porządkiem obrad:

1.    Otwarcie sesji.
2.    Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 29.01.2018r.
3.    Uchwała w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2018 rok.
4.    Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Szczecinek na lata 2018-2025.
5.    Uchwała w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Miasta Szczecinek.
6.    Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zastosowanie innej stopy procentowej, niż stopa redyskonta weksli stosowana przez Narodowy Bank Polski w odniesieniu do rozłożonej na raty nieuiszczonej części opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.
7.    Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Narutowicza I” w Szczecinku.
8.    Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Szczecińska IV” w Szczecinku.
9.    Uchwała w sprawie uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu PWiK Spółka z o.o. na lata 2018 – 2020 na terenie Miasta Szczecinek”.
10.    Uchwała w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Szczecinek w 2018 roku.
11.    Uchwała w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce oraz dziennych opiekunów na terenie Miasta Szczecinek.
12.    Uchwała w sprawie regulaminu otwartego konkursu na prowadzenie niepublicznego przedszkola na terenie Miasta Szczecinek w okresie od 1 września 2018r. do 31 grudnia 2021r.
13.    Uchwała w sprawie odpowiedzi na skargę wniesioną przez Prokuratora Rejonowego w Szczecinku na uchwałę Nr XXXIX/352/2013 Rady Miasta Szczecinek z dnia 23 września 2013 r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Miasta Szczecinek (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 3417).
14.    Uchwała w sprawie uznania się Rady Miasta Szczecinek za niewłaściwą do rozpatrzenia skargi.
15.    Sprawozdanie Burmistrza Miasta Szczecinek.
16.    Informacja Przewodniczącej Rady Miasta Szczecinek.
17.    Zapytania radnych.
18.    Zamknięcie sesji.

Przypominamy, że obrady radnych będą transmitowane na żywo w TV Gawex. Zapraszamy do oglądania!

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: