Radni powiatowi obradowali po raz pierwszy w 2018 roku

  • KW
  • 2018-02-13 09:48:50
Radni powiatowi obradowali po raz pierwszy w 2018 roku
  • Foto: TV Gawex

Za nami pierwsza w tym rok sesja Rady Powiatu. Radni spotkali się w poniedziałkowe (12.02) przedpołudnie, aby podjąć 10 uchwał przewidzianych w porządku obrad. Wcześniej jednak z prawa głosu skorzystał radny Jerzy Dudź, który przedstawił dwie interpelacje. Jak się później okazało jedna z nich wywołała dłuższą dyskusję.

Radny Dudź ponownie powrócił do sprawy odwlekanego w czasie remontu pomnika Jana Samuela Kaulfussa, znajdującego się przy I Liceum Ogólnokształcącym im. Ks. Elżbiety w Szczecinku. Zawiłości proceduralne związane z renowacją obelisku były poruszane niejednokrotnie. Warto jednak przypomnieć, że najwięcej trudności przysporzył fakt wpisania monumentu do rejestru zabytku. Odpowiedzi na interpelację radnego udzielił wicestarosta Marek Kotschy, który wyjaśnił, iż Zarząd Powiatu Szczecineckiego zamierza przekazać pomnik szczecineckiemu Muzeum Regionalnemu. Takie rozwiązanie pozwoliłoby na wykonanie renowacji poza zgodą wojewódzkiego konserwatora zabytków. Stosowna umowa przekazania oraz uchwała są już gotowe. Wraz z pomnikiem zostaną przekazane środki na jego renowację, które Powiatowi Szczecineckiemu ofiarowało, chcące partycypować w kosztach przedsięwzięcia, niemieckie stowarzyszenie. Środki w wysokości 5 tys. euro muszą jedna trafić najpierw do kasy ratusza, który w konsekwencji zwiększy budżet muzeum. Radny Dudź wydawał się być zadowolonym z tego co usłyszał i wyraził nadzieję, że przedstawiony plan uda się zrealizować jak najszybciej.

Druga z interpelacji radnego dotyczyła budowy obwodnicy, a dokładnie rzecz ujmując problemów jakie generuje realizacja tej inwestycji. Ciężki sprzęt poruszający się drogami powiatowymi prowadzącymi do Bugna, spowodował ich rozjeżdżenie. Radny zwrócił też uwagę na niebezpieczeństwo wynikające z faktu połączenia ruchu ciężarowego z ruchem osobowym. W dyskusji uczestniczyli również radni Jakub Hardie – Douglas oraz Grzegorz Poczobut, którzy m.in. odnieśli się do zastępczego projektu organizacji ruchu szkicowanego jeszcze przed rozpoczęciem inwestycji. W konsekwencji przy mównicy pojawił się dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Włodzimierz Fil, który wyjaśnił, że do rzeczonego projektu uwag nie było. Nie wniosła ich ani policja, ani Miasto Szczecinek, ani Powiatowy Zarząd Dróg. Dyrektor zauważył, że biorąc pod uwagę skalę inwestycji oraz warunki pogodowe, dojazd do Bugna jest bardzo dobry. Oznajmił także, że na placu budowy jest dwa razy dziennie i w razie jakichkolwiek nieprawidłowości natychmiast informuje kierowników generalnego wykonawcy – firmy Eurovia, odpowiedzialnych za poszczególne odcinki powstającej obwodnicy. Trwająca budowa wiaduktu, powinna znaleźć swój finał do końca listopada, a wraz z nią, wszelkie problemy związane z alternatywnymi rozwiązaniami komunikacyjnymi.

Z kolei starosta Krzysztof Lis podkreślił, że Zarząd Powiatu Szczecineckiego artykułuje wiele uwag w stosunku do generalnego wykonawcy. Trzeba jednak przyznać, że firma Eurovia je respektuje i wywiązuje się z ich realizacji. Tak było chociażby w przypadku usuwania błota z nawierzchni jezdni czy ustawiania odpowiednich znaków świetlnych. Reasumując, przy realizacji takich dużych przedsięwzięć problemy zawsze się piętrzą. Doświadczenie uczy, że aby zrealizować tego typu projekt, każda ze stron musi wykazać się dużą dozą zrozumienia. Ostatecznie postanowiono, że na każdej sesji Rady Powiatu dyrektor PZD Włodzimierz Fil będzie przedstawiał szczegółowy raport z placu budowy.

Jeden z kolejnych punktów porządku obrad dotyczył analizy stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w powiecie szczecineckim. Na sali obecni byli Komendant Powiatowy Policji mł. insp. Andrzej Dziemianko oraz Komendant Powiatowy PSP st. bryg. Adam Serafin. Radny Jerzy Dudź korzystając z okazji zadał pytanie temu ostatniemu. Radny ciekaw był opinii komendanta na temat zasadności zakupienia drona na potrzeby szczecineckiej jednostki straży pożarnej. Urządzenie zdaniem radnego przydałoby się nie tylko w przypadku lokalizacji pożarów, ale również w „ściganiu” mieszkańców zanieczyszczających środowisko. Komendant oznajmił, że w jego mniemaniu jest to zbędny wydatek, zważywszy na to, że potrzeby sprzętowe są znacznie większe, a dron na pewno nie stanowi priorytetu. Po za tym, do sterowania nim potrzebne jest przeszkolenie co najmniej 5 strażaków, a szczecinecka PSP nie dysponuje tak szerokim zapleczem kadrowym. Komendant dodał, że prawdopodobnie dron pojawi się w Komendzie Głównej i w razie potrzeby będzie do dyspozycji jednostek powiatowych województwa. Tak jak wcześniej i tutaj rozgorzała dyskusja. Zdaniem radnego Grzegorza Poczobuta urządzenie na pewno by się przydało, a w kosztach jego zakupu mogłoby partycypować Miasto Szczecinek. Ostatecznie powrócono do kwestii potrzeb priorytetowych. Starosta Krzysztof Lis podziękował komendantowi za jego opinię i zauważył, że bezpieczeństwo w powiecie szczecineckim to również, a może przede wszystkim, ratownictwo medyczne. Starosta skonstatował, że szpitalna flota potrzebuje modernizacji i o wiele bardziej stosowne jest zakupienie nowych karetek.

W części uchwałodawczej podjęto następujące uchwały:

1. Udzielenia przez Powiat Szczecinecki pomocy finansowej Gminie Grzmiąca;
2. Zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Szczecineckiego na rok 2018;
3. Przyjęcia „Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Powiatu Szczecineckiego na lata 2018 – 2020”;
4. Zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetowego w 2018 r. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, w tym na sfinansowanie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2018 r.;
5. Określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2018;
6. Ustalenia kierunku działania Powiatu Szczecineckiego w związku z przystąpieniem do przygotowania i realizacji projektu pn. „Budowa pięciu otwartych stref aktywności w powiecie szczecineckim przy obiektach szkolnych dla których samorząd powiatowy jest organem prowadzącym”;
7. Zmiany uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek dodatków i warunki ich przyznawania, sposób  obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Szczecinecki;
8. Ustalenia ramowego planu pracy Rady Powiatu w Szczecinku na 2018 rok;
9. Zatwierdzenia rocznych planów pracy komisji stałych Rady Powiatu w Szczecinku na 2018 rok;
10. Rozpatrzenia skargi na Starostę Szczecineckiego.

info: P. Rozmus

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: