W poniedziałek (18.12) sesja budżetowa

  • KW
  • 2017-12-17 10:23:12
W poniedziałek (18.12) sesja budżetowa
  • Foto: TV Gawex

Budżetowa sesja Rady Miasta Szczecinek odbędzie się w poniedziałek 18 grudnia o godz. 9:00 w sali posiedzeń (nr 101) UM, z następującym porządkiem obrad:

1.    Otwarcie sesji.
2.    Uchwała w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta Szczecinek na lata 2018-2026.
3.    Uchwała w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Szczecinek.
4.    Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu miasta Szczecinek na 2018 rok.
5.    Uchwała w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej miasta Szczecinek na lata 2018-2025.
6.    Uchwała w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2017 rok.
7.    Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Szczecinek na lata 2017-2025.
8.    Uchwała w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Miasta Szczecinek.
9.    Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „28 Lutego III” w Szczecinku.
10.    Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Świątki III” w Szczecinku.
11.    Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kaszubska II” w Szczecinku.
12.    Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Koszalińska-3” w Szczecinku.
13.    Uchwała w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Szczecinek na rok 2018.
14.    Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018-2020.
15.    Uchwała w sprawie zatwierdzenia projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
16.    Uchwała w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia-schroniskach dla osób bezdomnych, innych niż prowadzone przez Miasto Szczecinek.
17.    Uchwała w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w formie usług, pomocy rzeczowej, zasiłków na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłków okresowych i zasiłków celowych przyznanych pod warunkiem zwrotu, będących w zakresie zadań własnych gminy.
18.    Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi Pana M.S. na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczecinku.
19.    Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi Pani K. Sz. na działania Burmistrza Miasta Szczecinek.
20.    Sprawozdanie Burmistrza Miasta Szczecinek.
21.    Informacja Przewodniczącej Rady Miasta Szczecinek.
22.    Zapytania radnych.
23.    Zamknięcie sesji.

Przypominamy, że obrady radnych będą transmitowane na żywo w TV Gawex. Zapraszamy do oglądania!

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: