W poniedziałek (27.11) sesja Rady Miasta Szczecinek

  • KW
  • 2017-11-26 12:13:54
W poniedziałek (27.11) sesja Rady Miasta Szczecinek
  • Foto: archiwum TV Gawex

27 listopada 2017 r. (poniedziałek) o godz. 9:00 w sali posiedzeń (nr 101) Urzędu Miasta odbędzie się sesja Rady Miasta Szczecinek z następującym porządkiem obrad:

1.    Otwarcie sesji.
2.    Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 16.10.2017r.
3.    Uchwała w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2017 rok.
4.    Uchwała w sprawie przeprowadzenia na terenie Miasta Szczecinek konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu miasta na 2018 rok.
5.    Uchwała w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Szczecinek.
6.    Uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
7.    Uchwała w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Miasta Szczecinek oraz zwolnienia z obowiązku jej zbycia w drodze przetargu.
8.    Uchwała w sprawie wydzierżawienia na czas oznaczony nieruchomości stanowiących własność Miasta Szczecinek.
9.    Uchwała w sprawie zmiany programu zdrowotnego: „Dofinansowanie do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Miasta Szczecinek na lata 2017-2019”;
10.    Uchwała w sprawie programu współpracy Miasta Szczecinek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018.
11.    Uchwała w sprawie zgłoszenia udziału Rady Miasta Szczecinek jako reprezentanta interesu Miasta Szczecinek w śledztwie o sygn. akt PO I Ds.2016 prowadzonym przez Prokuraturę Okręgową w Koszalinie.
12.    Informacja Burmistrza Miasta w sprawie wyznaczenia podmiotów, w których w 2018r. będzie przez skazanych wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna.
13.    Sprawozdanie Burmistrza Miasta Szczecinek.
14.    Informacja Przewodniczącej Rady Miasta Szczecinek.
15.    Zapytania radnych.
16.    Zamknięcie sesji.

Przypominamy, że obrady radnych będą transmitowane na żywo w TV Gawex. Zapraszamy do oglądania!

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: