W poniedziałek (16.10) sesja szczecineckiej Rady Miasta

  • KW
  • 2017-10-15 17:17:39
W poniedziałek (16.10) sesja szczecineckiej Rady Miasta
  • Foto: TV Gawex

Kolejna sesja Rady Miasta Szczecinek odbędzie się w poniedziałek 16 października o godz. 9:00 w sali posiedzeń (nr 101) UM, z następującym porządkiem obrad:       

1.    Otwarcie sesji.
2.    Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 28.08.2017r.
3.    Uchwała w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2017 rok.
4.    Uchwała w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielenia ulg w spłacie należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Miastu Szczecinek lub jego jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych. 
5.    Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości od Powiatu Szczecineckiego.
6.    Uchwała w sprawie nieodpłatnego nabycia w trybie komunalizacji nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa.
7.    Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.
8.    Uchwała w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Miasta Szczecinek.
9.    Uchwała w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe zasady przyznawania dodatków, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Miasto Szczecinek.
10.    Uchwała w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Armii Krajowej-1” w Szczecinku.
11.    Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Sosnowa” w Szczecinku.
12.    Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „28 Lutego I-A” w Szczecinku.
13.    Uchwała w sprawie zniesienia pomników przyrody znajdujących się na terenie miasta Szczecinek.
14.    Uchwała  w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn.: „Rehabilitacja seniorów-mieszkańców Miasta Szczecinek na lata 2017-2020”.
15.    Uchwała w sprawie zmiany statutu Osiedla Słowiańska-Łódzka w Szczecinku.
16.    Uchwała w sprawie zmiany statutu Osiedla Mickiewicza-Chełmińska w Szczecinku.
17.    Uchwała w sprawie zmiany uchwały o podziale  Miasta Szczecinek na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
18.    Uchwała w sprawie zmiany uchwały o podziale Miasta Szczecinek na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
19.    Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi Pani K. Sz. na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczecinku.
20.    Sprawozdanie Burmistrza Miasta Szczecinek.
21.    Informacja Przewodniczącej Rady Miasta Szczecinek. 
22.    Zapytania radnych.
23.    Zamknięcie sesji.

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: