40. Sesja Rady Powiatu

 • Redakcja TV Gawex
 • 2017-09-08 11:25:51
40. Sesja Rady Powiatu
 • Foto: TV Gawex

Wczoraj (07.09), punktualnie w południe, rozpoczęła się 40. Sesja Rady Powiatu. Po uregulowaniu spraw organizacyjnych swoje interpelacje przedstawiło aż sześciu radnych. Pierwsza przy mównicy pojawiła się radna Joanna Pawłowicz, którą pytała o powody wstrzymania prac przy budowie stadionu lekkoatletycznego, powstającego przy ZS. nr 6 im. Stanisława Staszica. Tę samą kwestię, nieco później w swojej interpelacji poruszył również radny Janusz Babiński.

Starosta Krzysztof Lis cierpliwie raz jeszcze przybliżył szczegóły całej inwestycji oraz wyjaśnił powody konfliktu jaki nawarstwił się pomiędzy generalnym wykonawcą inwestycji, a podwykonawcami, a który ostatecznie doprowadził do przestoju. Wspomniane wewnętrzne animozje na pewno mają negatywny wpływ na przebieg realizowanej inwestycji, ale jak skonstatował starosta, najważniejsze, iż termin jej zakończenia nie jest zagrożony.

W swoim drugim zapytaniu radna Pawłowicz poruszyła kwestie inwestycji realizowanej przez spółkę Kronospan. Mowa tu o budowie prestiżowego hotelu, który powstanie przy brzegu szczecineckiego jeziora nieopodal stadionu miejskiego. Hałasy towarzyszące pracom okazały się bardzo uciążliwe dla mieszkańców ulicy Piłsudskiego, a same roboty spowodowały uszkodzenia sąsiednich budynków. W konsekwencji wielu skarg zdecydowano o ich wstrzymaniu.

Starosta wspomniał, iż w tej sprawie spotykał się z dyrektorem spółki Krzysztofem Aleksandrowiczem. Obecnie przebieg inwestycji jest monitorowany przez powiatowego inspektora nadzoru budowlanego oraz przez ZGM TBS, który jako właściciel znajdujących się po drugiej stronie ulicy lokali, weryfikuje powstałe uszkodzenia.

Radny Jerzy Dudź zaapelował o zainstalowanie lustra drogowego w miejscu gdzie droga w okolicy miejscowości Krągi łączy się krajową 20- tką. Zdaniem radnego jest to wyjątkowo niebezpieczny punkt, w którym może dojść do wypadku. Starosta Krzysztof Lis przyznał radnemu rację, ale wspomniał również o możliwości skorzystania z alternatywnego skrzyżowania znajdującego się kilkaset metrów dalej. Instalacja lustra zostanie rozważona, ale ostatecznie o tym czy jest ono dobrym rozwiązaniem zdecyduje Komisja ds. Bezpieczeństwa i Organizacji Ruchu na Drogach Powiatowych i Gminnych.

Następnie radny Jerzy Dudź powrócił do wcześniejszej sprawy dotyczącej instalacji ekranu akustycznego, który miałby oddzielać teren należący do spółki PKS od pobliskich posesji. Pomysł zastosowania takiego rozwiązania zrodził się w wyniku interwencji mieszkańców ulicy Kwiatowej, którzy uskarżali się na hałasy związane z pracą warsztatów. Samorząd Powiatowy miał przeznaczyć na ten cel 150 tys. zł, ale gdy okazało się, że cała inwestycja pochłonie blisko 670 tys. zdecydowano o jej wstrzymaniu. W międzyczasie spółka PKS generowała kolejne starty, a Powiat planował jej sprzedaż. Gdyby tak się stało, z problemem musiałby się borykać nowy właściciel. Mimo ogłoszonych przetargów nie udało się go wyłonić. Spółkę trzeba było dokapitalizować, a to oznaczało, że  o nieprzewidzianych inwestycjach nie mogło być mowy. Starosta wyjaśnił, że aby poradzić sobie problemem hałasu poszukiwane jest alternatywne i przede wszystkim tańsze rozwiązanie.

Z kolei radny Mariusz Kowalewski w swojej interpelacji wspomniał o trudnej sytuacji finansowej Centrum Rehabilitacji dla Osób Chorych na Stwardnienie Rozsiane i powrócił do pomysłu przekształcenia spółki w fundację.

Starosta przyznał, iż nie wyklucza możliwości dokapitalizowania spółki, jednak przekształcenie jej w fundację nie jest możliwe z powodu wielu formalnych przeszkód.

Radny Grzegorz Poczobut w swoim barwnym wystąpieniu powrócił do ustawy dekomunizacyjnej nakazującej  zmianę nazw ulic. Zdaniem radnego miejscy radni popełnili błąd podejmując stosowne uchwały. Radny podał przykład takich miast jak Szczecin i Sopot, które rzeczonej ustawie powiedziały stanowcze NIE. Biorący udział w dyskusji radny Jakub Hardie – Douglas przyznał, że sam absolutnie nie jest entuzjastą narzucanych rozwiązań, ale przypomniał, że gdyby radni nie zdecydowali o wyborze nowych patronów ulic, zrobiłby to wojewoda. Radny Poczobut zapytał starostę jakie koszty poniesie Starostwo Powiatowe w Szczecinku w związku z koniecznością zmiany ulicy 28 Lutego na Warcisława IV.  Starosta po krótce przybliżył problemy natury formalnej i organizacyjnej, ale przyznał, że koszty są trudne do oszacowania. Dodał również, że negatywnie podchodzi do proponowanych zmian, ale tak naprawdę poza dyskusją niewiele można w tej kwestii zrobić.

Jako ostatni swoje interpelacje przedstawił Janusz Babiński, który m.in. wskazał potrzebę rewitalizacji poboczy w Wilczych Laskach, które bardzo ucierpiały po ostatnich nawałnicach. Starosta wyjaśnił, że mimo, iż nie bagatelizuje problemu istnieją inne priorytety. W kontakcie z żywiołem większe straty powstały w miejscowości Piaski. Starosta posiłkując się dokumentacją fotograficzną zaprezentował pobocza dróg, w których powstały głębokie doły i wyrwy. Koszt ich naprawy to ok 750 tys. zł. Starosta wspomniał, że Powiat Szczecinecki złożył wniosek do wojewody o uruchomienie środków z puli zarządzania kryzysowego w wysokości 500 tys. zł. Z kolei Samorząd Powiatowy na walkę ze skutkami nawałnicy wyasygnował 50 tys. zł.

Po wyjątkowo długiej części interpelacyjnej, radni zapoznali się ze sprawozdaniem z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej za rok 2016, sprawozdaniem z realizacji w roku 2016 zadań wynikających z Powiatowego Programu Działań na rzecz Osób Niepełnosprawnych oraz sprawozdaniem Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Szczecinku z realizacji planu kontroli oraz z działalności za I półrocze 2017 r.

W części uchwałodawczej radni podjęli 12 uchwał w sprawie:

 1. zmiany uchwały w sprawie przyjęcia „Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Powiatu Szczecineckiego na lata 2017 – 2020”;

 2. zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Szczecineckiego na rok 2017;

 3. uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Szczecineckiego na lata 2017 – 2028;

 4. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Szczecineckiego (dot. nieruchomości przy ul. Artyleryjskiej 9 dla Szkoły Muzycznej);

 5. wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Szczecineckiego (obr. ew. Świątki dz. ewid. nr 5/40 o pow. 0,1862);

 6. ustalenia kierunku działania Zarządu Powiatu Szczecineckiego w związku z realizacją zadania inwestycyjnego p.n. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1315Z ul. Kościuszki i Trzesieckiej w Szczecinku na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 172”;

 7. projektu zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego (zm. uchwały Nr XXXV/260/2017 z 30 marca 2017 r.);

 8. zmiany uchwały w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2017;

 9. udzielenia Gminie Grzmiąca pomocy finansowej;

 10. uchwalenia Statutu Domu Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie;

 11. ustalenia kierunku działania Powiatu Szczecineckiego w związku z przystąpieniem do przygotowania i realizacji projektu inwestycyjnego pn. „Europejski kierowca” – dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnych przedsiębiorstw działających w Specjalnej Strefie Włączenia w obszarze klastra meblowego i energetycznego;

 12. rozpatrzenia skargi na dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Szczecinku.

 

P.Rozmus

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: