Absolutorium dla Zarządu Powiatu Szczecineckiego

  • Redakcja TV Gawex
  • 2017-06-30 10:30:58
Absolutorium dla Zarządu Powiatu Szczecineckiego
  • Foto: TV Gawex

Sesja absolutoryjna to jedno z najważniejszych posiedzeń w roku, to czas kiedy powiatowi radni podsumowują rok budżetowy i dokonują oceny pracy Zarządu Powiatu Szczecineckiego. Wczoraj (29.06) radni zdecydowali o udzieleniu Zarządowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok.

Obrady rozpoczął smutny akcent, bowiem, radni uczcili minutą ciszy pamięć  zmarłego dzień wcześniej Eugeniusza Szybistego.  Należy przypomnieć, że Eugeniusz Szybisty zasiadał w Radzie Powiatu i Zarządzie Powiatu. Zaledwie dwa lata wcześniej był dyrektorem Ośrodka Sportu i Rekreacji w Szczecinku. Przewodził również Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie. Przedwczesne odejście Eugeniusza Szybistego to niepowetowana starta dla mieszkańców powiatu szczecineckiego.  
Po uregulowaniu przez Przewodniczącą Rady Powiatu Dorotę Chrzanowską spraw organizacyjnych, swoje interpelacje przedstawiło dwoje radnych. Jako pierwszy głos zabrał radny Grzegorz Poczobut, który odniósł się do wyselekcjonowanej niedawno sieci szpitali. Wyraził zadowolenie z faktu, iż szpital szczecinecki się w niej znalazł. Podkreślił również, że placówka jest dobrze wyposażona, ale zwrócił uwagę, że brakuje specjalistycznej kadry medycznej. Radny zapytał, czy powstanie poradnia gastrologiczna. Pytanie postanowiła rozbudować radna Joanna Pawłowicz, która zapytała o możliwość funkcjonowania poradni endokrynologicznej.
(…) Poradnictwo ma funkcjonować w ramach danych oddziałów – wyjaśnił na wstępie Starosta Krzysztof Lis. – Jeżeli w sieci mamy oddział wewnętrzny, to w nim będą musiały funkcjonować konkretne poradnie specjalistyczne, które również w jego ramach będą finansowane. (…) Mamy zatrudnionego specjalistę gastrologa – dr Pakiet- Chmielewską, ale nie mamy wydzielonej osobnej poradni gastrologicznej. Będzie ona funkcjonować w ramach oddziału wewnętrznego.
Odpowiadając na drugie zapytanie Starosta poinformował, że funkcjonowanie poradni endokrynologicznej na dzień dzisiejszy nie jest możliwe, ze względu na brak  specjalisty i nie do końca sprecyzowanego budżetu oddziału wewnętrznego. Starosta zadeklarował, że wedle życzenia poprosi zarząd szpitala  o szczegółową pisemną odpowiedź na zapytania radnych. Zachęcił jednak aby uzbroili się w cierpliwość i poczekali do końca sierpnia, bowiem wtedy prawdopodobnie odbędzie się sesja poświęcona temu co związane jest świadczeniom medycznym wynikającym z nowej ustawy.
Punkt kulminacyjny wczorajszych  obrad - procedurę absolutoryjną -  rozpoczęło prawie godzinne wystąpienie Starosty, który na wstępie bardzo podziękował członkom Zarządu za ich wkład i dyspozycyjność. Następnie przedstawił informacje dotyczące pracy Zarządu Powiatu Szczecineckiego oraz sprawozdanie finansowe podsumowujące miniony rok budżetowy.
(…) Zarząd Powiatu w roku 2016 odbył  59 posiedzeń, przyjął  217 uchwał oraz przygotował, przyjął i przedłożył pod obrady Rady Powiatu 97 z nich (…) Jednocześnie Zarząd Powiatu, będąc Zgromadzeniem Wspólników dla spółek samorządowych, których jesteśmy właścicielem lub współwłaścicielem, uczestniczył w 16 wspólnych posiedzeniach Zarządów Spółek i Rad Nadzorczych, analizując bieżącą działalność Spółek, ich sytuację finansową oraz planowane działania inwestycyjne -  referował Starosta.
Budżet powiatu szczecineckiego w roku 2016 po stronie dochodów to zaplanowane  99 023 245,86 zł          i wykonane   95 701 164,00 zł,  czyli 96 % .Natomiast wydatki powiatu szczecineckiego w roku 2016 to zaplanowane   100 050 183, 86  zł  i wykonane   95 715085,22 zł, czyli 95,7%  (…) Ubiegłoroczne wydatki inwestycyjne wyniosły  17 542 652,46 zł, z czego 12 668 827 zł pochodziło ze środków zewnętrznych. (…) Na oświatę w roku 2016 Zarząd Powiatu Szczecineckiego wydał  32 793 497,00 zł ( ponad 39 mln łącznie z inwestycjami), natomiast  na pomoc społeczną 14 473 077,00 zł. Na przeciwdziałanie i walkę z bezrobociem przeznaczono 15 678 200,00 zł.(…)
Tuż  po wystąpieniu Starosty radni po zapoznaniu się z:
1) informacją o stanie mienia komunalnego Powiatu Szczecineckiego na dzień 31 grudnia 2016  r. (uchwała Nr 453/2017 Zarządu Powiatu Szczecineckiego z dnia 31 marca 2016 r.);
2) opinią Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu Powiatu Szczecineckiego za rok 2016;
3) wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Szczecineckiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2016;
4) opinią Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w przedmiocie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Szczecinku w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Szczecineckiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2016.
podjęli uchwałę w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Szczecineckiego za rok 2016 wraz ze  sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Szczecineckiego za rok 2016. Za przyjęciem głosowało  14  radnych przy  3  głosach wstrzymujących się. Następnie takim samym stosunkiem głosów radni podjęli uchwałę w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatowemu absolutorium.
Na zakończenie części absolutoryjnej radni nagrodzili Starostę brawami, a Przewodnicząca Rady Powiatu Dorota Chrzanowska złożyła na jego ręce bukiet pięknych kwiatów, które zaraz potem Starosta przekazał Skarbnik Powiatu Szczecineckiego Ewie Pawłat.
Szanowni państwo to absolutorium jest dedykowane nam wszystkim, którzy jesteśmy związani z instytucją, która zwie się Powiat Szczecinecki – mówił Starosta. – A ta instytucja to Urząd Starostwa i wszystkie jednostki organizacyjne. Dlatego też w sposób szczególny chciałbym podziękować wszystkim obecnym i nieobecnym szefom jednostek organizacyjnych i wszystkim państwu, za to co zdarzyło się w roku 2016 (…) To ogromna satysfakcja, że wspólnie udało nam się tyle osiągnąć (…).
W części uchwałodawczej  radni podjęli 6 uchwał w sprawie:
1. wyrażenia zgody na przystąpienie do przygotowania i realizacji projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1296Z a odcinku  Żółtnica – Omulna – DK 11”, w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020. Oś Priorytetowa 5 Zrównoważony transport, Działanie 5.4 Budowa i przebudowa dróg powiatowych;
2. o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia „Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Powiatu Szczecineckiego na lata 2017-2020;
3. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Szczecineckiego na rok 2017;
4. uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Szczecineckiego na lata 2017 – 2028;
5. wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś priorytetowa VII Włączenie społeczne, Działanie: 7.1 typ 2, Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej;
6. rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Szczecineckiego.
Na zakończenie radni zapoznali się ze sprawozdaniem z realizacji uchwał Rady Powiatu w Szczecinku V kadencji – podjętych w 2016 r. oraz informacją o wpływie, sposobie załatwienia i problematyce skarg wniesionych do Rady i Starosty w 2016 r.

 

Info.P.Rozmus

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: