Radni zdecydują o absolutorium dla burmistrza

  • KW
  • 2017-05-28 08:14:27
Radni zdecydują o absolutorium dla burmistrza
  • Foto: TV Gawex

Już jutro, 29 maja 2017 r. (poniedziałek) o godz. 9:00 w sali posiedzeń (I piętro UM) odbędzie się kolejna sesja Rady Miasta Szczecinek. Porządek obrad przedstawia się następująco:

1.    Otwarcie sesji.
2.    Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok.
3.    Uchwała w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Szczecinek absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok.
4.    Uchwała w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2017 rok.
5.    Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Szczecinek na lata 2017-2025.
6.    Uchwała w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków województwa zachodniopomorskiego.
7.    Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr LII/473/2014 Rady Miasta Szczecinek z dnia 9 września 2014 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali i pomieszczeń tymczasowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Szczecinek ( Dz. Urz.  Woj. Zachodniopomorskiego  z 2015 r. poz. 3547, z późn. zm.).
8.    Uchwała w sprawie rozpatrzenia wniosku Pani K.M. o zmianę nazwy ulicy 28-go Lutego w Szczecinku.
9.    Sprawozdanie Burmistrza Miasta Szczecinek.
10.    Informacja Przewodniczącej Rady Miasta Szczecinek. 
11.    Zapytania radnych.
12.    Zamknięcie sesji.

Przypominamy, że obrady radnych transmitowane są na żywo w TV GAWEX. Serdecznie zapraszamy do oglądania!

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: