Zapoznali się z Programem Społecznik

 • KW
 • 2017-05-26 13:00:13
Zapoznali się z Programem Społecznik
 • Foto: Kinga Bronakowska, Starostwo Powiatowe Szczecinek

Wczoraj (25.05) w Centrum Edukacji Ekologicznej i Rewitalizacji Jezior w Szczecinku odbyło się szkolenie dotyczące Programu SPOŁECZNIK, na które zaprosili przedstawicieli grup nieformalnych oraz organizacji pozarządowych działających na terenie powiatu szczecineckiego Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz oraz Starosta Powiatu Szczecineckiego Krzysztof Lis. Szkoleniu przewodniczył Tomasz Sobieraj Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego. Z ramienia LGD POJEZIERZE RAZEM w spotkaniu uczestniczył Dariusz Siubdzia dyrektor Biura LGD.

Program SPOŁECZNIK, czyli zachodniopomorski system wspierania inicjatyw oddolnych jest to projekt dofinansowany ze środków Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego. Jego głównym celem jest wsparcie i ożywienie kapitału społecznego na Pomorzu Zachodnim. Program promuje ideę pomagania, ideę współpracy między mieszkańcami czy nawiązywania relacji i wspólnego realizowania założonych celów. W rzeczywistości program oznacza przekazanie środków finansowych na drobne inicjatywy lokalne, których odbiorcami są lokalne społeczności czy nawet najmniejsze grupy mieszkańców.

Projekt ten jest realizowany w okresie od 1 maja 2017 r. do 31 grudnia 2017 roku. W jego ramach planuje się przyznanie minimum 500 mikrodotacji w wysokości do 3 000,00 zł każda, o łącznej wartości 1 500 000,00 zł. w drodze minimum jednego naboru. Wsparcie przyznawane będzie z uwzględnieniem podziału województwa zachodniopomorskiego na 5 subregionów, przy czym o przynależności do danego subregionu decyduje miejsce realizacji inicjatywy oddolnej. Operatorem Programu SPOŁECZNIK jest Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

W ramach środków finansowych pochodzących z Programu SPOŁECZNIK można dofinansować projekty w następujących obszarach:

 •     Działalność na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.
 •     Działania na rzecz wsparcia rozwoju i upowszechnienia wolontariatu.
 •     Wspieranie procesów integracyjnych sektora pozarządowego.
 •     Przeciwdziałanie uzależnieniom.
 •     Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.
 •     Profilaktyka i promocja zdrowia psychicznego.
 •     Działania na rzecz wspierania mniejszości narodowych i etnicznych.
 •     Działalność w ramach równego traktowania, w tym przeciwdziałanie dyskryminacji w różnych obszarach życia.
 •     Ochrona, profilaktyka i promocja zdrowia.
 •     Ekologia i ochrona zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego, w tym edukacja ekologiczna.
 •     Upowszechnianie kultury fizycznej i spor.
 •     Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
 •     Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.
 •     Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej.
 •     Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 •     Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.
 •     Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym.
 •     Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka.
 •     Zadania z zakresu ratownictwa wodnego i górskiego.
 •     Zdania realizowane przez jednostki ochotniczej straży pożarnej.
 •     Zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego i edukacji obronnej.
 •     Wspieranie inicjatyw o charakterze edukacyjnym obejmujących realizację programów oświatowych, konferencje, konkursy, kursy, plenery, warsztaty, wystawy, a także inne działania związane z podnoszeniem wiedzy oraz aktywnością w procesie budowania społeczeństwa obywatelskiego wśród dzieci i młodzieży, a także osób niepełnosprawnych.
 •     Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
 •     Działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych.
 •     Działalność na rzecz młodzieży.

Wnioski o mikrodotację są dostępne na stronie internetowej Operatora Programu – Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego – www.karrsa.eu. Ocenie będzie podlegała zgodność z potrzebami lokalnej społeczności, a także wpływ projektu na zaangażowanie mieszkańców.

info: Dariusz Siubdzia, Biuro LGD

Zapoznali się z Programem Społecznik

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: