Nowa wiceprzewodnicząca Rady Powiatu, koncert Behemotha i 17 podjętych uchwał

 • KW
 • 2017-05-19 10:07:52
Nowa wiceprzewodnicząca Rady Powiatu, koncert Behemotha i 17 podjętych uchwał
 • Foto: TV Gawex / lepszypoznan.pl

Za nami kolejna sesja Rady Powiatu Szczecineckiego. Odbyła się ona 18 maja w budynku Starostwa Powiatowego w Szczecinku. Porządek obrad zakładał 16 punktów, w tym podjęto 17 uchwał dotyczących między innymi założenia publicznej placówki oświatowej o nazwie „Bursa Szkolna Nr 2 w Szczecinku” w budynku CEEiRJ czy likwidacji szkół w Białym Borze i Szczecinku.

Tuż przed rozpoczęciem wczorajszych (18.05) obrad 36. sesji Rady Powiatu miał miejsce bardzo miły akcent, bowiem Starosta Krzysztof Lis wręczył nagrody klubom oraz szkołom, które odnotowały najlepsze wyniki w sportowej rywalizacji w roku 2016. Pisaliśmy o tym w artykule: Starosta nagrodził kluby i szkoły za osiągnięcia sportowe.

Po rozpoczęciu przez Przewodniczącą Rady Powiatu Dorotę Chrzanowską obrad i uregulowaniu spraw organizacyjnych swoje interpelacje przedstawiło dwoje radnych. Jako pierwsza głos zabrała radna Joanna Pawłowicz, która poruszyła kwestię obowiązującego na ulicy Kościuszki ograniczenia prędkości do 70 km/h. Radna stwierdziła, iż jest to miejsce newralgiczne, w którym panuje wzmożony ruch zarówno pieszy, jak i kołowy i niedawno wprowadzone przepisy stwarzają realne zagrożenie. Starosta odnosząc się do zapytania na wstępie przypomniał, iż takie rozwiązanie podyktowała konieczność wyznaczenia odcinka na którym zdający egzamin na prawo jazdy będą mogli  „rozpędzić się” do rzeczonych 70 km/h. Wybranie w tym celu fragmentu drogi powiatowej pozwoliło zaoszczędzić wiele czasu i ułatwiło znacznie kwestie proceduralne zmierzające do utworzenia w Szczecinku filii ZORD. Starosta dodał, iż uruchomi procedurę wyznaczenia innego odcinka – najpewniej będzie to fragment obwodnicy połączonej z drogą 172 - relacjonuje spotkanie radnych Piotr Rozmus, rzecznik prasowy Starostwa Powiatowego w Szczecinku. Drugie pytanie radnej Pawłowicz dotyczyło budynku po dawnej szkole budowlanej. Radną interesowały przyszłe losy obiektu. Starosta przypomniał o porozumieniu jakie powiat zawarł z Politechniką Koszalińską, której użyczył tzw. byłe schronisko oraz salę gimnastyczną. W przyszłości uczelnia przeniesie się do Centrum Innowacji, które zamierza wybudować firma Kronospan. Starosta zdradził, iż pomysłów na wykorzystanie budynku jest co najmniej kilka. Najbardziej prawdopodobnym jest utworzenie domu pomocy społecznej dla osób psychicznie chorych. Biorąc pod uwagę politykę obecnego rządu i ustawę „Za życiem” powinniśmy pomyśleć o osobach zaburzonych, chorych psychicznie, których funkcjonowanie uzależnione jest od ich najbliższych. Co się stanie kiedy członków ich rodzin zabraknie? – pytał retorycznie starosta. Już teraz powinniśmy przedsięwziąć pewne kroki i pomysł utworzenia takiego ośrodka byłby jak najbardziej zasadny. Starosta przypomniał również radnej, iż na wniosek i prośbę dyrektora szczecineckiej Szkoły Muzycznej im. Oskara Kolberga w lokalach dawnej „budowlanki” kształcą się młodzi muzycy. Z gościnności powiatu korzystać będą do końca roku szkolnego, kiedy to zaplanowano finał trwającego w Szkole Muzycznej remontu.

Z kolei radny Wójcik pytał o sprawy związane ze szczecineckim PKS. Radnego interesowały spotkania starosty z załogą spółki oraz zmiany na stanowisku prezesa. Starosta zdradził szczegóły rozwiązania umowy z Haliną Mozolewską i przybliżył przebieg spotkania z pracownikami. Poinformował, że nowy prezes zacznie pracę najpóźniej 1 czerwca, po czym zapewnił, iż głównym celem Zarządu Powiatu jest podźwignięcie spółki z kryzysu i skupienie całej uwagi na planie naprawczym.

Następnie radni zapoznali się z oceną zasobów pomocy społecznej powiatu szczecineckiego wraz z rekomendacjami będącymi podstawą planowania budżetu na rok następny. Podczas obrad obecna była dyrektor PCPR Małgorzata Kubiak – Horniatko. Zaraz potem dyrektor Samorządowej Agencji Promocji i Kultury Kamil Klimek przedstawił radnym informację o zrealizowanym w roku ubiegłym zadań z zakresu kultury i promocji. Wystąpienie dyrektora i całokształt jego pracy zostały bardzo wysoko ocenione przez radnych. Radny Wójcik korzystając z okazji postanowił wyrazić swój protest odnośnie zbliżającego się koncertu zespołu Behemoth, w wyniku czego na sali obrad rozgorzała gorąca, ale w gruncie rzeczy bezowocna dyskusja, którą Przewodnicząca Dorota Chrzanowska zdecydowała się szybko ukrócić - dodaje rzecznik starostwa.

Kolejny punkt obrad dotyczył realizacji porozumienia w sprawie prowadzenia Biblioteki Powiatowej za rok 2016. Tuż przed częścią uchwałodawczą radni zapoznali się ze sprawozdaniem z realizacji programu współpracy powiatu szczecineckiego z organizacjami pozarządowymi w 2016 roku, udzielonych dotacjach na realizację zadań własnych powiatu szczecineckiego i ich wykorzystaniu.

W części uchwałodawczej radni podjęli aż 17 uchwał w sprawie:

 • zmiany uchwały w sprawie przyjęcia „Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Powiatu Szczecineckiego na lata 2017-2020;
 • zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Szczecineckiego na rok 2017;
 • uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Szczecineckiego na lata 2017 – 2028;
 • zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetowego w 2017 r., na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, w tym na sfinansowanie zadań inwestycyjnych  zaplanowanych do realizacji  w 2017 r.;
 • wyrażenia zgody na zawarcie na okres 10 lat umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Szczecineckiego;
 • zmiany statutu Zakładu Obsługi Nieruchomości Powiatu Szczecineckiego;
 • założenia publicznej placówki oświatowej o nazwie „Bursa Szkolna Nr 2 w Szczecinku” oraz utworzenia „Centrum Edukacji Ekologicznej i Rewitalizacji Jezior – Zespołu Placówek Oświatowych w Szczecinku;
 • wysokości opłat za zakwaterowanie w Bursie Szkolnej Nr 2 w Szczecinku oraz terminu i sposobu ich wnoszenia;
 • wyłączenia IV Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi w Szczecinku z Zespołu Szkół Technicznych w Szczecinku;
 • likwidacji IV Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi w Szczecinku;
 • wyłączenia Technikum Hodowli Koni w Białym Borze i Szkoły Policealnej w Białym Borze z Zespołu Szkół im. Oskara Langego w Białym Borze;
 • likwidacji Technikum Hodowli Koni w Białym Borze;
 • likwidacji Szkoły Policealnej w Białym Borze;
 • rozpatrzenia skargi na działalność Powiatu Szczecineckiego.
 • zmiany uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu w Szczecinku;
 • zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłacania dla radnych Powiatu Szczecineckiego diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych;
 • wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Szczecineckiego.

Zanim radni wybrali wiceprzewodniczącego, powołano komisję skrutacyjną czuwającą nad prawidłowym przebiegiem tajnego głosowania. W jej skład weszli: Maciej Kazimierski, Joanna Pawłowicz oraz Mariusz Kieling. Podczas zgłaszania kandydatów zarekomendowano kandydaturę radnej Bożeny Kawczyńskiej. W wyniku tajnego głosowania radna stosunkiem głosów 14 radnych „za”, 2 wstrzymujących się od głosu i 0 „przeciw’ radna Bożena Kawczyńska została wybrana Wiceprzewodniczącą Rady Powiatu Szczecineckiego - podsumowuje Piotr Rozmus.

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: