Oglądaj sesję Rady Miasta Szczecinek na żywo w TV Gawex

  • KW
  • 2017-05-15 07:25:38
Oglądaj sesję Rady Miasta Szczecinek na żywo w TV Gawex
  • Foto: TV Gawex

W poniedziałek (15.05) o godzinie 9:00 rozpocznie się sesja Rady Miasta Szczecinek. Tradycyjnie zapraszamy Państwa do oglądania posiedzenia radnych na żywo w TV GAWEX. Porządek dzisiejszych obrad będzie przebiegał następująco:

1.    Otwarcie sesji.
2.    Przyjęcie protokołów z sesji Rady Miasta Szczecinek: z dnia 27.03.2017r. oraz z dnia 28.04.2017r.
3.    Uchwała w sprawie nieodpłatnego nabycia w trybie komunalizacji nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa.
4.    Uchwała w sprawie zbycia własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego.
5.    Uchwała w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Miasta Szczecinek.
6.    Uchwała w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Miasta Szczecinek.
7.    Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Narutowicza III” w Szczecinku.
8.    Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wiatraczna” w Szczecinku.
9.    Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Trzesieka I” w Szczecinku.
10.    Uchwała w sprawie ustalenia wykazu kąpielisk na terenie Miasta Szczecinek w 2017 roku.
11.    Uchwała w sprawie zmiany przebiegu istniejącej drogi gminnej.
12.    Uchwała w sprawie wstępnej lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego na terenie Miasta Szczecinek, w ciągu drogi krajowej nr 20.
13.    Uchwała w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Szczecinek.
14.    Uchwała w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
15.    Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/194/2012 Rady Miasta Szczecinek z dnia 28 marca 2012r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie regulaminu przyznawania Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Miasta Szczecinek”.
16.    Uchwała w sprawie Karty Samorządności.
17.    Sprawozdanie Burmistrza Miasta Szczecinek.
18.    Informacja Przewodniczącej Rady Miasta Szczecinek.
19.    Zapytania radnych.
20.     Zamknięcie sesji.

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: