Radni wyrazili zgodę na zbycie udziałów powiatu w Spółce PKS Szczecinek

  • KW
  • 2017-03-21 07:27:22
Radni wyrazili zgodę na zbycie udziałów powiatu w Spółce PKS Szczecinek
  • Foto: TV Gawex

20 marca br. odbyła się nadzwyczajna sesja Rady Powiatu Szczecineckiego. Radni podjęli uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziałów powiatu w Spółce PKS Szczecinek.

Wcześniej jednak, jak się można było spodziewać, rozgorzała gorąca dyskusja. Raz jeszcze dokonano analizy wszystkich niezbędnych dokumentów potrzebnych do przeprowadzenia procedury zbycia. Wśród nich znalazły się:

- zaproszenie do negocjacji,

- informacja dotycząca procedury zbycia udziałów spółki,

- wycena przedsiębiorstwa spółki,

- sposób ustalenia ceny sprzedaży i sposób zapłaty,

- projekt umowy sprzedaży udziałów spółki,

- memorandum informacyjne;

Jak zaznacza Piotr Rozmus, rzecznik prasowy Starostwa Powiatowego w Szczecinku, na podstawie ustaw z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych punkt poświęcony wycenie wartości spółki został wyłączony z jawności obrad. Na sali pozostali jedynie radni, którzy za zamkniętymi drzwiami dyskutowali ponad półtorej godziny. Media mogły ponownie uczestniczyć w posiedzeniu dopiero po omówieniu tego punktu. Rzeczona uchwała nie została podjęta jednogłośnie. Ostatecznie na 16 obecnych na sali radych, 10 było „za”, 3 „przeciw” i 3 wstrzymało się od głosu - wylicza P. Rozmus.

W uzasadnieniu uchwały czytamy: Świadczenie przez spółkę usług transportowych generuje co miesiąc coraz większe koszty, co w konsekwencji może realnie doprowadzić do utraty płynności finansowej, a tym samym do uruchomienia procedury związanej z likwidacją Spółki. Dalsza działalność spółki wymagałaby znacznego wsparcia finansowego udzielonego przez Powiat Szczecinecki, który dopłacając do Spółki zaniechałby lub poważnie ograniczył realizowane przez Powiat pozostałe zadania publiczne. Wobec powyższych okoliczności uzasadnione jest twierdzenie, iż Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Szczecinku wymaga dokapitalizowania przez potencjalnego inwestora. Wiąże się to z potrzebą uruchomienia procedury odpłatnego zbycia wszystkich udziałów Powiatu Szczecineckiego w Spółce. Podjęcie decyzji o zbyciu udziałów rodzi określone skutki zarówno ekonomiczne, jak i społeczne. Przede wszystkim będzie się to wiązać z utrzymaniem transportu zbiorowego na terenie Powiatu Szczecineckiego a tym samym utrzymaniem zatrudnienia w Spółce. Odpłatne zbycie wszystkich udziałów pozwoli również częściowo odzyskać zainwestowane przez Powiat Szczecinecki środki finansowe oraz umożliwi spłaty zaciągniętych przez Spółkę kredytów, które to dodatkowo zostały poręczone przez Powiat Szczecinecki (...) Ostatnie postępowanie na zbycie udziałów przysługujących Powiatowi Szczecineckiemu w spółce Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Szczecinku Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku zostało ogłoszone w dniu 16 grudnia 2016 r. z terminem składania wstępnych ofert do 12 stycznia 2017 r. W dniu 23 lutego 2017 r. na mocy uchwały Nr 435/2017 Zarząd Powiatu Szczecineckiego podjął decyzję o zakończeniu procesu negocjacji dotyczących zbycia udziałów Powiatu Szczecineckiego w Przedsiębiorstwie Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. w Szczecinku.

Z dniem 1 stycznia 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym. W wyżej wymienionych aktach prawnych dokonano zmiany zasad zbywania udziałów w spółkach prawa handlowego przez jednostki samorządu terytorialnego. W związku z powyższym, w celu kontynuowania procesu zbycia udziałów Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Szczecinku Sp. z o.o. konieczne jest stosowanie nowych przepisów. W obecnym stanie prawnym, zgodnie z art. 12 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej wskazane jest, iż do zbycia udziałów w spółkach stosuje się odpowiednie przepisy ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. 0 zasadach zarządzania mieniem państwowym. Udziały zbywane są przez Starostę Powiatu Szczecineckiego, po uzyskaniu zgody na zbycie udziałów należących do Powiatu Szczecineckiego przez organ stanowiący - Radę Powiatu w Szczecinku. Z uwagi na dodatkowe czynności związane z wyrażeniem zgody przez organ stanowiący, konieczne stało się ponowne wystąpienie o wyrażenie zgody na zbycie udziałów przysługujących Powiatowi Szczecineckiemu. Jednocześnie w nowych przepisach nie zostały określone tryby zbycia udziałów ani sposób ustalenia ceny. Zbycie pakietu 96,95 % udziałów (tj. 101.960 udziałów) w Spółce Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Szczecinku Sp. z o.o przysługujących Powiatowi Szczecineckiemu odbędzie się w postępowaniu konkurencyjnym, które ma wyłonić potencjalnego nabywcę, który zaoferuje najwyższą cenę za zbywany pakiet udziałów.

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: