Jakość powietrza w Szczecinku i zmiany w funkcjonowaniu szkół - 32 Sesja Rady Powiatu za nami

  • Redakcja TV Gawex
  • 2017-02-17 13:21:59
Jakość powietrza w Szczecinku i zmiany w funkcjonowaniu szkół - 32 Sesja Rady Powiatu za nami
  • Foto: TV Gawex

Zanieczyszczenie powietrza w Szczecinku, a także zmiany w funkcjonowaniu szkół – to główne tematy 32 sesji Rady Powiatu, która odbyła się wczoraj 16 lutego w siedzibie Starostwa Powiatowego. Burzliwe dyskusje trwały ponad 2 godziny, a porządek obrad zakładał tym razem 15 punktów.

Po uregulowaniu spraw organizacyjnych głos zabrali radni Jerzy Dudź oraz Jakub Hardie – Douglas. Radny Dudź w swojej interpelacji poruszył temat zanieczyszczenia powietrza odnosząc się do wyników pomiarowych odnotowanych 15 lutego przez szczecinecką stację znajdującą się przy ul. Przemysłowej.

Jak państwo zapewne wiecie poziom pyłu PM 10 został przekroczony ponad pięciokrotnie. Wyniósł 285 µg/m3, gdzie poziom dopuszczalny to 50 µg/m3 – przypomniał radny – (…) Ustalenie przyczyny takiego stanu rzeczy jest szalenie trudne (…) Na pewno wpływ na ten niechlubny wynik ma tzw. niska emisja(…) Chciałbym zapytać, czy została przeprowadzona inwentaryzacja dotycząca niskiej emisji? Czu wiemy ile gospodarstw jest podłączonych do MEC-u? Ile gospodarstw korzysta z ogrzewania gazowego? Ile jako paliwa używa węgla i to zazwyczaj kiepskiej jakości?

Radny Jakub Hardie – Douglas, który pojawił się przy mównicy po kilku chwilach nawiązał do wypowiedzi poprzednika:

Zgadzam się, iż 15 lutego godzinne stężenie pyłu PM 10 wyniósł 285 µg/m3, ale już średnia dobowa wyniosła 113 µg/m3, dzień wcześniej 114 µg/m3, a w poniedziałek 105 µg/m3. (…) Zmierzam do tego, że z problem niskiej emisji boryka się wiele innych miast w skali województwa i kraju. Szczecinek nie jest w tej materii odosobniony (…)

W dalszej części obrad radni zapoznali się: ze sprawozdaniem Starosty z prac Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego za rok 2016, ze sprawozdaniem z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli poniesionych w 2016 r. oraz ze sprawozdaniem z działalności komisji stałych Rady Powiatu w Szczecinku za rok 2016.

W części uchwałodawczej radni podjęli aż 15 uchwał w sprawie: wyrażenia zgody na dostosowanie porozumienia zawartego w dniu 31 stycznia 2002 r. pomiędzy Powiatem Szczecineckim, a Gminą Borne Sulinowo w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie z dniem 1 września 2002 r. przez Gminę Borne Sulinowo średniej szkoły ponadgimnazjalnej; przeniesienia kształcenia; zamiaru likwidacji IV Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi w Szczecinku wchodzącego w skład Zespołu Szkół Technicznych w Szczecinku; zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej w Białym Borze wchodzącej w skład Zespołu Szkół im. Oskara Langego w Białym Borze; zamiaru likwidacji Technikum Hodowli Koni w Białym Borze wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. Oskara Langego w Białym Borze; zmiany nazwy Zespołu Szkół im. Oskara Langego w Białym Borze; projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie powiatu szczecineckiego; zmiany uchwały w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z kompleksu sportowego „Moje boisko – Orlik 2012” przy Zespole Szkół Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Szczecinku; zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Szczecineckiego na rok 2017; nieodpłatnego przejęcia przez Powiat Szczecinecki nieruchomości drogowej stanowiącej własność Miasta Szczecinek (dot. dz. ew. nr 8/17 o pow. 0,2879 ha, położoną w jednostce ewid. miasto Szczecinek, w obrębie ew. 0006 Szczecinek); wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Szczecineckiego (dot. dz. nr 6/5 o pow. 0,2617 ha w obr. 00186 m. Szczecinek); ustalenia ramowego planu pracy Rady Powiatu w Szczecinku na 2017 rok; zatwierdzenia rocznych planów pracy komisji stałych Rady Powiatu w Szczecinku na 2017 rok; ustalenia wysokości i zasad wypłacania dla radnych Powiatu Szczecineckiego diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych; ustalenia wynagrodzenia Starosty Szczecineckiego.

Tradycyjne jeden z ostatnich punktów porządku obrad stanowiły odpowiedzi Starosty Krzysztofa Lisa na interpelacje radnych.

(…)Drodzy państwo pozwoliłem sobie zasięgnąć informacji u prezesa MEC-u pana Marka Szabłowskiego. W ubiegłym roku w ramach programu KAWKA w Szczecinku zlikwidowano ponad 900 lokalnych kotłowni. W tym roku również będą prowadzone działania zmierzające do likwidacji kolejnych palenisk– mówił Starosta. – Warto podkreślić, że my jako samorząd powiatowy zlikwidowaliśmy wszystkie kotłownie w podległych nam instytucjach i podłączyliśmy je do MEC-u. Trzeba otwarcie powiedzieć, że w konsekwencji tych działań również w znacznej mierze przyczyniliśmy się do zredukowania problemu niskiej emisji (…)

Info: Piotr Rozmus/Starostwo Powiatowe w Szczecinku

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: