Prywatyzacja szczecineckiego PKSu oraz nauczyciele bez dodatku uzupełniającego

  • KW
  • 2017-01-31 10:22:46
Prywatyzacja szczecineckiego PKSu oraz nauczyciele bez dodatku uzupełniającego
  • Foto: TV Gawex

Podczas ostatniego posiedzenia Zarządu Powiatu Szczecineckiego w pierwszej kolejności pochylono się nad sprawą prywatyzacji szczecineckiego PKS. Zadecydowano o dopuszczeniu do negocjacji PKS Bytów, który przed niespełna dwoma tygodniami przedstawił ofertę wstępną. W konsekwencji oferent uzyskał prawo do zbadania dokumentów Spółki PKS w Szczecinku Sp. z o.o. i jej przedsiębiorstwa. Wcześniej jednak zobligowany jest do wpłacenia wadium w wysokości 100 tys. zł.

W dalszej części posiedzenia podjęto osiem uchwał w sprawie:

1) wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na modernizację ewidencji gruntów i budynków – Gmina Szczecinek, obręby ewidencyjne: Drężno, Grąbczyn, Gwda Mała, Gwda Wielka, Krągłe, Kusowo, Kwakowo, Stare Wierzchowo, Trzebiechowo, Wierzchowo;
2) dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Szczecineckiego na rok 2017;
3) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Szczecineckiego na rok 2017;
4) uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szczecinku;
5) wyboru ofert w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Szczecineckiego w roku 2017 przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego;
6) ustalenia wysokości miesięcznych jednostkowych stawek dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkoły publicznej, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub nauki oraz niepublicznych placówek na rok 2017;
7) ustalenia wysokości miesięcznych jednostkowych stawek dotacji dla niepublicznych szkół dla dorosłych na rok 2017;
8) przeniesienia wydatków z rezerw budżetowych.

Wśród spraw związanych z edukacją członkowie zarządu zapoznali się ze sprawozdaniem z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli poniesionych w roku 2016. Na jego podstawie stwierdzono, iż rzeczywiste wynagrodzenia wypłacane w 2016 roku nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Szczecinecki we wszystkich grupach awansu zawodowego są wyższe od wartości średnich wynagrodzeń gwarantowanych w art. 30 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela i w związku z tym nie zachodzi potrzeba wypłacenia nauczycielom dodatku uzupełniającego.

W punkcie poświęconym finansom Zarząd Powiatu zapoznał się z rozliczeniem zadania publicznego pn. ''Zorientowani na ekologię – terenowe zabawy ekologiczne” realizowanego przez Chorągiew Zachodniopomorskiego Związku Harcerstwa Polskiego. Ostatni punkt obrad dotyczył licznych spraw związanych z gospodarowaniem nieruchomościami. Ustalono m.in. wysokość odszkodowania za działkę nr 202_1 położoną w  obrębie ewid. Storkowo w gminie Grzmiąca, wydzieloną pod drogi publiczne w łącznej kwocie wynikającej z wyceny rzeczoznawcy majątkowego, tj. 9.600 zł. Zajęto również stanowisko w sprawie wniesienia odwołania od decyzji Burmistrza Białego Boru zatwierdzającej podział działek położonych w jedn. ewid. Biały Bór, w obrębie ewid. Drzonowo.

info: Piotr Rozmus, rzecznik prasowy Starostwa Powiatowego w Szczecinku

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: