28. Sesja Rady Powiatu za nami

  • Patryk Pancewicz
  • 2016-12-03 18:25:21
28. Sesja Rady Powiatu za nami
  • Foto: TV Gawex

W piątek (2.12) odbyła się 28. Sesja Rady Powiatu. Obrady rozpoczęły się niezwykle miłym akcentem, bowiem Starosta Szczecinecki Krzysztof Lis wręczył stypendia najzdolniejszym uczniom i wyróżniającemu się studentowi. Przyznał również nagrody za szczególne osiągnięcia w dziedzinie nauki, kultury i sportu.

Stypendium w wysokości 300zł miesięcznie otrzymali:
Bartosz Zwiernik – uczeń I Liceum Ogólnokształcącego im. Ks. Elżbiety w Szczecinku ze średnią ocen 5,10
Antoni Małecki –  uczeń Społecznego Liceum Ogólnokształcącego STO w Szczecinku  ze średnią  ocen 5,12
Adam Maskalaniec – uczeń Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinku ze  średnią ocen 5,24
Stypendium w wysokości 450 zł miesięcznie otrzymał Szymon Jakubiec student Politechniki Poznańskiej.
Nagrodę (1.500 zł) w dziedzinie kultury i nauki otrzymała Aleksandra Kucharska, studentka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Nagrodę (1.500 zł) w dziedzinie sportu otrzymali:
Igor Siódmiak -  zawodnik Miejskiego Klubu Pływackiego Szczecinek, uczeń Zespołu Szkół Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Szczecinku.
Filip Weckwert – zawodnik Ludowego Klubu Kajakowego „Hubertus” w Białym Borze, uczeń Zespołu Szkół im. Oskara Langego w Białym Borze.
Rafał Szypulski - zawodnik Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego Taekwondo w Bornem Sulinowie, student Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu.
Paweł Szypulski – zawodnik Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego Taekwondo w Bornem Sulinowie, student Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie.

Ponadto, za szczególne osiągnięcia sportowe nagrodę rzeczową w postaci zegarka Polar M400 otrzymała  Małgorzata Szabałowska - zawodniczka Miejskiego Klubu Lekkoatletycznego Szczecinek, uczennica I Liceum Ogólnokształcącego im. Ks. Elżbiety w Szczecinku.

Następnie rozpoczęła się część oficjalna posiedzenia. Po drobnych roszadach i zmianach w porządku obrad z możliwości zadawania pytań skorzystało troje radnych: Joanna Pawłowicz, Jerzy Dudź oraz Janusz Babiński.
W ostatnim czasie Minister Rolnictwa i Rozwoju Krzysztof Jurgiel  przedstawił Staroście Szczecineckiemu Krzysztofowi Lisowi wniosek w którym wyraził chęć przejęcia Zespołu Szkół nr 6 im. St. Staszica w Szczecinku. Radna Joanna Pawłowicz powróciła do tej kwestii:(…) Chciałabym wystąpić do Pana Starosty z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie propozycji Ministra Rolnictwa. To nie jest dla nas nowość, bowiem nasza szkoła była już kiedyś pod kuratelą ministerstwa i myślę, że ta forma współpracy była dla naszej szkoły bardzo korzystna(…)Radna Pawłowicz podkreśliła, że Powiat Szczecinecki jako organ prowadzący  spisuje się znakomicie, niemniej w perspektywie nieuchronnie zbliżających się zmian oświatowych pojawia się szereg pytań: Czy Starostwo Powiatowe sprosta budowie nowej bazy dydaktycznej, nowego zaplecza oraz nowych form doskonalenia nauczycieli? Być może pod kuratelą ministerstwa, szkoła miałaby większe szanse aby zabiegać o środki unijne?Radna Pawłowicz poruszyła również sprawę trwającego remontu ulicy Staszica, a konkretnie bezpieczeństwa jej mieszkańców oraz uczniów Z.S. nr. 6. Radna zwróciła się z prośbą do Starosty, aby w godzinach porannych i wieczornych, do czasu zakończenia prac na Świątkach pojawiły się patrole policyjne lub straży miejskiej.

W drugiej kolejności do mównicy podszedł radny Jerzy Dudź, który powrócił do kwestii remontu  jednej z hal Kronospanu. Jego następstwem jest nieustający hałas, na który skarżą się mieszkańcy. Rzeczony remont miał znaleźć swój finał pod koniec września, tymczasem…(…)Dzisiaj rano otrzymałem telefon z informacją, że uciążliwości trwają nadal. Przypominam sobie, że artykuł, w którym firma Kronospan obiecywała, że te potrwają do września…chwalić Boga mamy grudzień(…)Radny Dudź zwrócił jeszcze uwagę radnych na nieuporządkowany teren po dawnych szpitalnych garażach znajdujących się przy ulicy Kościuszki,  vis-a-vis schroniska młodzieżowego.(…)Bardzo proszę Pana Starostę, aby swoim autorytetem spróbował zmienić taki stan rzeczy(…)

Z kolei radny Babiński dopytywał o terminy zakończenia inwestycji drogowych. Prosił, aby na przyszłość przy ich planowaniu wybierać rozwiązania komunikacyjne, które dla mieszkańców będą mniej uciążliwe. Poruszył również kwestie naprawy poboczy, które „ucierpiały” w ich wyniku.

W następnej kolejności powrócono do sytuacji zdrowotnej mieszkańców. Jak się okazało, wcześniej przedstawione radnym informacje dotyczące m.in.: programów zdrowotnych zrealizowanych na terenie powiatu szczecineckiego w roku 2015, realizacji Pakietu Onkologicznego, zachorowalności i zgonów na nowotwory złośliwe w powiecie szczecineckim w latach 1999 – 2013, czy najczęściej występujących schorzeń wśród mieszkańców powiatu szczecineckiego w latach 2010-2016 nie wymagały doprecyzowania. Starosta Krzysztof Lis poprosił jednak obecnego na sali prezesa szczecineckiego szpitala Radosława Niemca o przybliżenie radnym kwestii projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – wprowadzający rozwiązania w zakresie utworzenia tzw. sieci szpitali.
W tym samym punkcie, pani Anna Tokarczyk zapoznała radnych z  efektami realizowanego projektu pod nazwą  „Ochrona i promocja zdrowia psychicznego oraz zapobieganie zaburzeniom psychicznym na terenie powiatu szczecineckiego droga do zdrowia”

Jak można się było spodziewać najwięcej emocji wzbudził kolejny punkt obrad - Informacja o stanie środowiska w powiecie szczecineckim w 2015 roku. Na sali obecne były panie z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska: Beata Atałap – kierownik Delegatury w Koszalinie oraz Jolanta Wochna – główny specjalista. Do raportu WIOŚ-u wiele zastrzeżeń miała radna Pawłowicz, która m.in. dopytywała o powody likwidacji jednej z manualnych stacji pomiarowych służących do zbierania danych na temat zanieczyszczenia powietrza w naszym mieście, które do tej pory można było śledzić on-line. Stwierdziła również, że rzeczone dane odbiegają od stanu faktycznego, w wyniku czego rozgorzała gorąca dyskusja. Wicestarosta Marek Kotschy prosił o przybliżenie metodologii pomiarowej oraz wskazanie przyczyn takiego stanu rzeczy.

W części uchwałodawczej radni zdecydowali: w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie powiatu szczecineckiego na rok 2017, w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu, w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu rzeczowego (aportu) do spółki „Szpital w Szczecinku” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinku” (dot. budynku gospodarczo – magazynowego o wartości 616.000 zł, o zmianie uchwały  w sprawie zasad i trybu korzystania z powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia nieruchomości stanowiących własność Powiatu Szczecineckiego (dot. dz. nr 57/34, dz. nr 57/47 i dz. nr 57/50 na rzecz spółki Szpital w Szczecinku Sp. z o.o.), o zmianie uchwały w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2016, o ustaleniu trybu udzielania i rozliczania przez Powiat Szczecinecki dotacji szkołom i placówkom niepublicznym oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania,  w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Szczecineckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017, o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia „Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Powiatu Szczecineckiego  na lata 2016 – 2018, o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Szczecineckiego na rok 2016;

Tradycyjnie obszerne odpowiedzi Starosty na interpelacje i zapytania Radnych zakończyły sesję.

info: Piotr Rozmus
 

Galeria zdjęć do artykułu

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: