Sprzedaż szczecineckiego PKSu oraz przejęcie ZS nr 6 przez Ministerstwo Rolnictwa

  • KW
  • 2016-11-24 14:51:03
Sprzedaż szczecineckiego PKSu oraz przejęcie ZS nr 6 przez Ministerstwo Rolnictwa
  • Foto: TV Gawex

Wczorajsze (23.11) posiedzenie Zarządu Powiatu Szczecineckiego cechowało się wyjątkowo długim porządkiem obrad, które otwierało spotkanie z Tomaszem Swaczyną, wiceprezesem Kancelarii Doradztwa Ekonomicznego ze Szczecina.

Firma udziela zarządowi usług doradczych w procesie zbycia udziałów Spółki Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Szczecinku. Członkowie Zarządu zadali gościowi wiele pytań, a w międzyczasie również sami zdążyli odpowiedzieć na kilka. Wszystko po to, aby biorąc pod uwagę obecną kondycję szczecineckiego przewoźnika ustalić wspólną strategię postępowania zmierzającą do zainteresowania potencjalnych oferentów - relacjonuje Piotr Rozmus, rzecznik prasowy Starostwa Powiatowego w Szczecinku. W drugiej kolejności zdecydowano o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej powiatu szczecineckiego i jednostek organizacyjnych. Tę przedstawiło Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A.

Członkowie Zarządu zaakceptowali również projekty uchwał Rady Powiatu:

1)  zmieniającą uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2016,

2)  w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu;

3)  w sprawie przyjęcia  "Programu współpracy Powiatu Szczecineckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017" wraz z  protokołem z konsultacji  projektu  tego programu  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017";

4)   w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania przez Powiat Szczecinecki dotacji szkołom i placówkom niepublicznym oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.

Podjęte przez Zarząd uchwały dotyczyły:

1)     dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Szczecineckiego na rok 2016.;

2)     dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Szczecineckiego na 2016 r.;

3)     decyzji w sprawie przekazania w trwały zarząd działek położonych w jednostce ewidencyjnej Gminy Grzmiąca oraz miasta Szczecinek.

Członkowie Zarządu zajęli również stanowisko w sprawie przekazania szkół rolniczych do prowadzenia przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W ostatnim czasie Minister Rolnictwa i Rozwoju Krzysztof Jurgiel przedstawił Staroście Szczecineckiemu Krzysztofowi Lisowi wniosek w którym wyraził chęć przejęcia Zespołu Szkół nr 6 im. St. Staszica w Szczecinku. Zarząd Powiatu rzeczony wniosek rozpatrzył negatywnie - informuje P. Rozmus.

Wśród licznych spraw związanych z gospodarowaniem nieruchomościami będącymi własnością Powiatu Szczecineckiego, Członkowie Zarządu m.in.:

1)     wyrazili zgodę na użytkowanie zaplecza socjalno – sanitarnego SOR w szpitalu;

2)     udzielili pozwolenia na przebudowę pomieszczeń IV piętra budynku Wielofunkcyjnej Placówki Pomocy Rodzinie;

3)   zapoznali się z wnioskiem dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej o wyrażenie zgody na wynajem pomieszczeń Zespołowi Szkół Społecznych STO oraz ustalenie kwoty wynajmu.

Na zakończenie zarząd zapoznał się z wystąpieniem pokontrolnym Komisji Rewizyjnej dotyczącej kontroli w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Szczecinku. Kontrolą objęto wykorzystanie środków finansowych przekazanych przez powiat szczecinecki dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na zadanie pieczy zastępczej. Komisja Rewizyjna stwierdziła, iż działania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w powiecie szczecineckim przebiegają sprawnie w oparciu o ścisłą współpracę jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, edukacji, zdrowia wymiaru sprawiedliwości, policji i organizacji pozarządowych. Ustalono, iż placówka prawidłowo realizuje zadanie pieczy zastępczej zarówno pod względem finansowym, jak i społecznym.

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: