W poniedziałek sesja Rady Miasta Szczecinek

  • KW
  • 2016-10-16 11:03:32
W poniedziałek sesja Rady Miasta Szczecinek
  • Foto: TV Gawex

W najbliższy poniedziałek, 17 października, odbędzie się sesja Rady Miasta Szczecinek. Obrady rozpoczną się punktualnie o godzinie 9.00 w sali posiedzeń (nr 101) na pierwszym piętrze Urzędu Miasta. Porządek sesji przedstawia się następująco:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji Rady Miasta Szczecinek: z 17.08.2016r., z 29.08.2016r., z 01.09.2016r., z 13.09.2016r. oraz z 03.10.2016r.
3. Uchwała w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2016 rok.
4. Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Szczecinek na lata 2016-2025.
5. Uchwała w sprawie zmiany Statutu Miasta Szczecinek.
6. Uchwała w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Miasta Szczecinek.
7. Uchwała w sprawie ustanowienia służebności gruntowej przejazdu i przechodu przez nieruchomość stanowiącą własność Miasta Szczecinek. /dot. nr ewid.9/9/
8. Uchwała w sprawie ustanowienia służebności gruntowej przejazdu i przechodu przez nieruchomość stanowiącą własność Miasta Szczecinek. /dot. nr ewid.309/3/
9. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Leśna-Żwirownia” w Szczecinku.
10. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Koszalińska-3” w Szczecinku.
11. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Parkowa” w Szczecinku.
12. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/163/2015 Rady Miasta Szczecinek z dnia 14 grudnia 2015r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Szczecinek.                                       
13. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/164/2015 Rady Miasta Szczecinek z dnia 14 grudnia
2015r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.       
14. Uchwała  w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkola, oddziałów przedszkolnych, klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów, dla których Miasto Szczecinek jest organem prowadzącym.
15. Uchwała w sprawie upoważnienia dyrektora Miejskiej Jednostki Obsługi Oświaty w Szczecinku do wydawania decyzji administracyjnych.   
16. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Szczecinek o powierzeniu Burmistrzowi Miasta Szczecinek uprawnień do ustalania wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej wchodzących w skład mienia komunalnego.
17. Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczecinku.
18. Uchwała w sprawie zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Schronisku dla osób bezdomnych „Zacisze” w Szczecinku.
19. Uchwała w sprawie zmiany nazwy ulicy w Szczecinku. /Władysława Bartoszewskiego/      
20. Uchwała w sprawie zmiany nazwy ulicy w Szczecinku. /Witolda Pileckiego/    
21. Uchwała w sprawie rozpatrzenia wezwania Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Obywatela Włapko w Szczecinku.
22. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Szczecinek.
23. Informacja Przewodniczącej Rady Miasta Szczecinek.
24. Wnioski i zapytania radnych.
25.  Zamknięcie sesji.

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: