Stypendia i nagrody Starosty Szczecineckiego

  • KW
  • 2016-09-28 10:02:06
Stypendia i nagrody Starosty Szczecineckiego
  • Foto: Powiat Szczecinecki

Trwa nabór wniosków o przyznanie Stypendium Starosty Szczecineckiego dla studentów studiów stacjonarnych oraz Nagrody Starosty Szczecineckiego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów będących mieszkańcami naszego powiatu za szczególne osiągnięcia w dziedzinie nauki, kultury i sportu.

STYPENDIUM STAROSTY SZCZECINECKIEGO

O stypendium mogą się ubiegać studenci studiów stacjonarnych, których średnia ocen uzyskanych z egzaminów w roku akademickim 2015/2016 przekroczyła 4,6. Do wniosku (złożonego na piśmie) należy dołączyć następujące dokumentu:

- zaświadczenie z dziekanatu uczelni potwierdzające uzyskaną przez studenta średnią ocen za dany rok akademicki (jeśli średnia przedstawiona jest w skali punktowej lub innej prosimy o dołączenie informacji jak przekłada się ona na standardową średnią arytmetyczną),

- zaświadczenie o kontynuowaniu studiów w bieżącym roku akademickim,

- urzędowe zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały na terenie Powiatu Szczecineckiego,

- dokumenty uzasadniające wniosek,

Stypendium przyznaje się na okres roku akademickiego (z wyłączeniem okresu wakacji).

NAGRODA STAROSTY SZCZECINECKIEGO

Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i studenci będący mieszkańcami naszego Powiatu za szczególne osiągnięcia w dziedzinie nauki, kultury i sportu mogą ubiegać się o przyznanie NAGRODY STAROSTY SZCZECINECKIEGO. Zgodnie z regulaminem nagroda przysługuje w szczególności:

- laureatom ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych,

- zwycięzcom ogólnopolskich konkursów przedmiotowych, organizowanych dla szkół ponadgimnazjalnych,

- studentom i uczniom, których osiągnięcia naukowe bądź artystyczne znalazły powszechne uznanie i przyczyniły się do skuteczniejszej promocji Powiatu Szczecineckiego,

- sportowcom, którzy odnieśli sukcesy w zawodach o charakterze ogólnopolskim i międzynarodowym.

Nagroda jest świadczeniem jednorazowym, jej wysokość ustala i przyznaje Zarząd Powiatu. Wniosek o przyznanie nagrody składają:

- dyrektorzy szkół, do których uczęszczają uczniowie, których dotyczy wniosek,

- kluby sportowy, w których trenują sportowcy, których dotyczy wniosek

- studenci.

Wniosek o przyznanie nagrody powinien być złożony na piśmie. Jest on rozpatrywany w porozumieniu z szkołami lub uczelniami, do których uczęszczają uczniowie lub studenci. W przypadku wniosków o nagrodę za osiągnięcia sportowe - po zasięgnięciu opinii klubu sportowego, w którym dany kandydat trenuje. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały na terenie Powiatu Szczecineckiego. O decyzji Zarządu Powiatu Szczecineckiego, w sprawie przyznania i wysokości świadczenia, wnioskodawcy zostaną  poinformowani pisemnie. Termin składania wniosków do 14 października 2016 r.

Na wszelkie ewentualne pytania odpowiedzą pracownicy Wydziału Edukacji Kultury i Sportu. Zapraszamy do kontaktu osobistego w Starostwie Powiatowym w Szczecinku, pok. nr 11 lub telefonicznego , pod nr 94 37 292 36, 94 37 292 27.

info: Powiat Szczecinecki

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: