Przedwakacyjne posiedzenie Rady Miasta Szczecinek

  • KW
  • 2016-06-26 14:24:29
Przedwakacyjne posiedzenie Rady Miasta Szczecinek
  • Foto: TV Gawex

Po raz kolejny zbiorą się szczecineccy radni. Sesja odbędzie się w dniu 27 czerwca 2016 r. (poniedziałek) o godz. 9:00. Poniżej przedstawiamy porządek obrad.

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji Rady Miasta Szczecinek z dnia 16.05.2016r. oraz z dnia 25.05.2016r.

3. Uchwała w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2016 rok.

4. Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Szczecinek na lata 2016-2025.

5. Uchwała w sprawie zwolnienia w podatku od nieruchomości strzelnic.

6. Uchwała w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane przy zabytku nieruchomym lub ruchomym wpisanym odrębnie do rejestru zabytków położonym lub znajdującym się na terenie Miasta Szczecinek.

7. Uchwała w sprawie przekazania przez Miasto Szczecinek w drodze darowizny na rzecz Powiatu Szczecineckiego prawa własności nieruchomości.

8. Uchwała w sprawie nieodpłatnego nabycia w trybie komunalizacji nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa.

9. Uchwała w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Miasta Szczecinek.

10. Uchwała w sprawie zasad obciążania nieruchomości stanowiących własność Miasta Szczecinek służebnością przesyłu.

11. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Szczecinek o powierzeniu Burmistrzowi Miasta Szczecinek uprawnień do ustalania wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej wchodzących w skład mienia komunalnego.

12. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/220/2016 Rady Miasta Szczecinek z dnia 16 maja 2016 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pilska-2” w Szczecinku.

13. Uchwała w sprawie regulaminu przyznawania stypendiów uczniom i studentom za osiągnięcia w nauce, sporcie i dziedzinach artystycznych, zamieszkałych na terenie Miasta Szczecinek.

14. Uchwała w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie Statutu Miasta Szczecinek.

15. Uchwała w sprawie ponownej skargi Pana W. M. na działania Burmistrza Miasta Szczecinek.

16. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi Pana M. W.

17. Uchwała w sprawie rozpatrzenia wezwania B.B. i S.B.

18. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Szczecinek.

19. Informacja Przewodniczącej Rady Miasta Szczecinek.

20. Wnioski i zapytania radnych.

21. Zamknięcie sesji.

info: UM Szczecinek

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: