Zarząd Powiatu Szczecineckiego z absolutorium

  • KW
  • 2016-06-14 14:06:03
Zarząd Powiatu Szczecineckiego z absolutorium
  • Foto: TV Gawex

W poniedziałek, 13 czerwca odbyła się 22. sesja Rady Powiatu Szczecineckiego. Podczas wczorajszych obrad radni udzielili Zarządowi Powiatu Szczecineckiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu powiatu za 2015 rok.

W części interpelacyjnej z możliwości zadawania pytań skorzystała radna Joanna Pawłowicz, która nawiązała do obecnej sytuacji finansowej spółki PKS, interesowała się stanem technicznym taboru oraz zobowiązaniami jakie przewoźnik ma w stosunku do komunikacji miejskich. Pytała również o szczegóły związane z przebudową urządzeń melioracyjnych na powstającym stadionie lekkoatletycznym. Następnie radni podjęli uchwałę w sprawie powstania Zamiejscowego Wydziału Przemysłu Drzewnego Politechniki Koszalińskiej o kierunku Inżynieria i Automatyzacja w Przemyśle Drzewnym. Wcześniej jednak wysłuchali wystąpienia zaproszonego specjalnie na tę okoliczność Kanclerza Politechniki Koszalińskiej Artura Wezgraja, który przybliżył szczegóły przedsięwzięcia, zdradził w jaki sposób narodził się pomysł powstania wydziału oraz co w tym okresie zostało już zrobione. W uzupełnieniu wystąpienia kanclerza starosta szczecinecki przedstawił korzyści płynące z partnerstwa zawartego pomiędzy Samorządem Powiatu i Miasta, Politechniką Koszalińską oraz firmą Kronospan. Raz jeszcze naświetlił cele polityki edukacyjnej jakie od samego początku przyświecały Zarządowi Powiatu Szczecineckiego.

Najważniejszą część wczorajszych obrad - procedurę absolutoryjną -  rozpoczęło wystąpienie starosty, który przedstawił informacje dotyczące pracy Zarządu Powiatu Szczecineckiego oraz sprawozdanie finansowe podsumowujące miniony rok budżetowy.

Zarząd Powiatu w roku 2015 odbył 63 posiedzenia, w tym 8 wyjazdowych, przyjął 176 uchwał oraz wydał 20 decyzji administracyjnych mających formę uchwał. Zarząd Powiatu przygotował, przyjął i przedłożył pod obrady Rady Powiatu 116 uchwał (…) Jednocześnie Zarząd Powiatu, będąc Zgromadzeniem Wspólników dla spółek samorządowych, których jesteśmy właścicielem lub współwłaścicielem, uczestniczył w Walnych Zgromadzeniach tych spółek, wspólnych posiedzeniach Zarządów Spółek i Rad Nadzorczych, analizując bieżącą działalność Spółek, ich sytuację finansową oraz planowane działania inwestycyjne -  referował Starosta. -  Budżet powiatu szczecineckiego w roku 2015 po stronie dochodów to zaplanowane 102.262.729,80 zł i wykonane 99.075.410,02 zł. Natomiast wydatki powiatu szczecineckiego w roku 2015 to zaplanowane 102.945.530,80 zł i wykonane  99.477.174,92 zł (…) Ubiegłoroczne wydatki inwestycyjne wyniosły 22.743.668,66 w tym na: infrastrukturę drogową - 6.648.029,84 zł, termomodernizacje - 7.485.241zł, przebudowy i modernizacje - 6.048.768,69 zł , dotacje dla samorządów - 136.114,06 zł , likwidacje barier- 489.704 zł oraz zakupy inwestycyjne - 1.162.283 zł.  Na oświatę w 2015 roku Zarząd Powiatu Szczecineckiego wydał ogółem 38.489.600,38 zł, natomiast na pomoc społeczną 12.294.367,33 zł (…) - mówił Starosta Szczecinecki Krzysztof Lis.

Zaraz po wystąpieniu Starosty radni po zapoznaniu się z: Uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 5 kwietnia 2016 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu, informacją o stanie mienia komunalnego Powiatu Szczecineckiego na dzień 31 grudnia 2015 roku, opinią Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu Powiatu Szczecineckiego za rok 2015 podjęli uchwałę w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Szczecineckiego za rok 2015 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Szczecineckiego za rok 2015. Za przyjęciem głosowało 12 radnych, przy 3 głosach wstrzymujących się.

Następnie przyszedł czas na punkt kulminacyjny. Po zapoznaniu się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Szczecineckiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2015 i opinią Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w przedmiocie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Szczecinku w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Szczecineckiego absolutorium i opinii z tytułu wykonania budżetu za rok 2015, udzielono  Zarządowi absolutorium, 12 głosami za, przy 3 wstrzymującymi się. Na zakończenie części absolutoryjnej radni nagrodzili starostę brawami, a Przewodnicząca Rady Powiatu Dorota Chrzanowska złożyła na jego ręce bukiet pięknych kwiatów.

W części uchwałodawczej sesji radni m.in. przegłosowali następujące uchwały: o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia „Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Powiatu Szczecineckiego na lata 2016 – 2018” (dot. m.in. szpitala, kontrakt wojewódzki, zmiana subwencji), o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Szczecineckiego na rok 2016, o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Szczecineckiego na lata 2016 – 2017, o zmianie uchwały w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Szczecinku.

Relacja z sesji w serwisie informacyjnym Echa Dnia z dnia 13 czerwca br. Zapraszamy do oglądania!

info: Piotr Rozmus, rzecznik prasowy Starostwa Powiatowego w Szczecinku

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: