Powiat wesprze Wydział Przemysłu Drzewnego Politechniki Koszalińskiej w Szczecinku

  • Redakcja TV Gawex
  • 2016-06-03 13:01:49
Powiat wesprze Wydział Przemysłu Drzewnego Politechniki Koszalińskiej w Szczecinku
  • Foto: Starostwo Powiatowe Szczecinek

2 czerwca br. obradował Zarząd Powiatu Szczecineckiego. Wśród głównych omawianych tematów poruszano utworzenie w Szczecinku Zamiejscowego Wydziału Politechniki Koszalińskiej a także o wszczęciu postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego na „Rozbudowę szpitala w Szczecinku – III etap – SOR, OIOM i Oddział pediatryczny” . Sporo czasu poświęcono także omawianiu problemów placówek oświatowych podległych powiatowi.

Wśród najważniejszych spraw podniesionych podczas wczorajszych obrad Zarządu Powiatu Szczecineckiego powrócono do zamiaru utworzenia w Szczecinku Zamiejscowego Wydziału Przemysłu Drzewnego Politechniki Koszalińskiej o kierunku Inżynieria i Automatyzacja w Przemyśle Drzewnym. Wspólną intencją Zarządu Powiatu Szczecineckiego oraz Politechniki Koszalińskiej jest aby rzeczony Wydział zaczął funkcjonować począwszy od roku akademickiego 2016/2017.  Dzięki perspektywie kontynuowania edukacji na poziomie wyższym, młodzież zyskałaby możliwość szczegółowego zaplanowania ścieżki kariery zawodowej. Gimnazjaliści, którzy zdecydują się na naukę w zawodzie technik technologii drewna w Zespole Szkół Technicznych, uzyskają ciekawy zawód. Uczniowie ci, po ukończeniu nauki, zdobyciu wiedzy teoretycznej i praktycznej, będą gotowi do podjęcia studiów na kierunku Technologia Drewna, czyli będą mogli dalej studiować w Szczecinku i podjąć pracę w zawodzie na miejscu. Spójna oferta edukacyjna - połączenie technikum ze studiami o kierunku technologii drewna oraz możliwością podjęcia pracy w firmach Klastra Meblowego lub w firmie Kronospan w pewnym stopniu powinno zahamować odpływ młodych ludzi do większych miast. Aby urealnić to przedsięwzięcie Powiat Szczecinecki zadeklarował gotowość partycypowania w kosztach funkcjonowania Wydziału poprzez użyczenie nieruchomości położonej przy ul. Artyleryjskiej 9 w Szczecinku, na działce nr 62 (w jednostce ewidencyjnej miasto Szczecinek, w obrębie ewidencyjnym Szczecinek 20) oraz coroczne planowanie w budżecie powiatu środków finansowych na bieżące funkcjonowanie wydziału zamiejscowego oraz pokrywanie kosztów utrzymania tych obiektów, do roku 2019.

W drugiej kolejności Zarząd podjął uchwałę w sprawie  wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Rozbudowę szpitala w Szczecinku – III etap – SOR, OIOM i Oddział pediatryczny” – 5 etap polegający na dostawie i montażu mebli na potrzeby Oddziału pediatrii. Ustalono, iż postępowanie będzie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego oraz powołano Komisję Przetargową.

Dużo czasu podczas wczorajszych obrad Zarząd poświęcił również podległym mu placówkom oświatowym. Zbliżający się okres wakacji to znakomity czas aby zrealizować kilka planowanych od dłuższego czasu remontów szkół ponadgimnazjalnych. I tak m.in. debatowano nad przebudową istniejącej kuchni z zapleczem kuchennym w budynku „B” internatu szkoły przy Zespole Szkół im. Oskara Langego w Białym Borze, stworzeniu i wyposażeniu pracowni technicznych przy Zespole Szkół Technicznych, a także o niezbędnych pracach remontowych w Zespole Szkół Nr 6 im. St. Staszica  oraz w Zespole Szkół Nr 1 im. KEN w Szczecinku.

Zarząd zatwierdził również wybór najkorzystniejszej oferty na dostawę tablic rejestracyjnych, którą przedstawiła firma Eurotab Sp. z o.o. z Skarbimierzyc.

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: