Akwaria do RCEE za 230 tysięcy złotych. Zarząd powiatu wybrał najkorzystniejszą ofertę

  • KW
  • 2016-05-25 08:30:32
Akwaria do RCEE za 230 tysięcy złotych. Zarząd powiatu wybrał najkorzystniejszą ofertę
  • Foto: TV Gawex

24 maja obradował Zarząd Powiatu Szczecineckiego, który podjął decyzję o zwołaniu nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu, a także wybrał najkorzystniejszą ofertę na dostarczenie wyposażenia do Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej i Rewitalizacji Jezior w Szczecinku.

Głównym punktem wczorajszych obrad zarządu był wniosek o zwołanie sesji nadzwyczajnej, która odbędzie się już dzisiaj, tj. w środę 25.05. 2016 roku. Radni zdecydują o przyjęciu zmiany w uchwale dotyczącej ustalenia kierunku działania Zarządu Powiatu Szczecineckiego w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3581Z w miejscowości Drzonowo, na odcinku od drogi krajowej nr 20 do torów kolejowych (dł. ok. 1600 m)”. Powiat Szczecinecki uzyskał dofinansowanie na przebudowę rzeczonej drogi z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich dla operacji typu  „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”. Umowa dotycząca projektu zostanie podpisana 31 maja 2016 roku w Urzędzie Marszałkowskim w Koszalinie. Konieczność dokonania zmiany w uchwale wynika z potrzeby aktualizacji kwot montażu finansowego tego przedsięwzięcia, jak i wykreślenia Gminy Biały Bór jako partnera i współfinansującego to przedsięwzięcie. Ostateczna kwota pomocy finansowej ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w formie refundacji wynosić będzie 2 337 334,00 zł (słownie złotych: dwa miliony trzysta trzydzieści siedem tysięcy trzysta trzydzieści cztery złotych i 00/100 groszy), tj. 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji, płatne w dwóch transzach. Powyższa inwestycja wymusi również zmianę uchwały w sprawie przyjęcia „Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Powiatu Szczecineckiego na lata 2016 – 2018” (dot. wyłącznie drogi Drzonowo). Oba punkty znajdą się w porządku obrad dzisiejszej Nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu.

Zarząd również zatwierdził wybór najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia na dostawę wyposażenia do Centrum Edukacji Ekologicznej i Rewitalizacji Jezior w Szczecinku – IV etap polegający na dostawie i montażu akwariów (termin związania umową przedłużono do 31 maja br.). Najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma Aqua Medic Poland Bartosz Blum z Janikowa, która zrealizuje zamówioną usługę za kwotę 229. 850,00 zł brutto.

info: Piotr Rozmus, rzecznik prasowy Starostwa Powiatowego Szczecinek

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: