Rozpoczął się nabór kadry do RCEEiRJ

  • KW
  • 2016-04-13 09:35:28
Rozpoczął się nabór kadry do RCEEiRJ
  • Foto: TV Gawex

Dyrektor Centrum Edukacji Ekologicznej i Rewitalizacji Jezior w Szczecinku ogłosił właśnie oficjalny nabór kadry. Na początek - nauczyciele.

Zgodnie z informacją Dyrektora CEEiRJ do naboru może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania:

    1. Jest obywatelem polskim lub obywatelem Unii Europejskiej oraz obywatelem innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia, ze znajomością języka polskiego;
    2. Cieszy się nieposzlakowaną opinią;
    3. Posiada dobry stan zdrowia, pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku;
    4. Posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w pełni z praw publicznych;
    5. Nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
    6. Posiada wykształcenie wyższe, kierunek: biologia, chemia, ochrona środowiska, inżynieria środowiska.

Określone zostały także wymagania dodatkowe, wśród których znajdują się m.in.:

    1. Ukończony kurs przygotowania pedagogicznego;
    2. Posiada uprawnienia instruktora sportów wodnych;
    3. Umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, kreatywność, samodzielność, odpowiedzialność, rzetelność i terminowość;
    4. Bardzo dobra znajomość obsługi komputera oraz programów komputerowych: Word, Excel.

Co należy zgromadzić, aby aplikacja była kompletna? Tu także wymagania określono szczegółowo. Należy złożyć:

    1. Podanie o pracę;
    2. Życiorys (CV) z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej;
    3. Kserokopie świadectw i dyplomów potwierdzających wykształcenie;
    4. Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach;
    5. Oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
    6. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;
    7. Oświadczenie, że kandydat nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku objętym naborem;
    8. Oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1182).

Każdy, kto chciałby spróbować swoich sił i zawalczyć o stanowisko nauczyciela w Centrum Edukacji Ekologicznej i rewitalizacji Jezior w Szczecinku musi pamiętać, że kompletna oferta powinna trafić w zamkniętej kopercie, opatrzonej hasłem „NABÓR - nauczyciel w CEEiRJ w Szczecinku” do Biura Obsługi Interesantów, mieszczącego się w szczecineckim Starostwie Powiatowym. Istnieje także możliwość wysłania swoich dokumentów listownie, na adres: Starostwo Powiatowe w Szczecinku, ul. 28 Lutego 16, 78-400 Szczecinek, w terminie do dnia 22 kwietnia 2016 r. do godziny 15.00.

Warto pamiętać, że oferty, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku ofert nadsyłanych pocztą - za datę i godzinę jej złożenia uważa się datę i godzinę doręczenia przesyłki do Starostwa Powiatowego w Szczecinku.

Dodatkowych informacji udziela także Dyrektor CEEiRJ w Szczecinku Pan Radosław Wąs, pod numerem telefonu: 604 955 688.

info: Marcin Tadzik

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: