W poniedziałek sesja Rady Miasta Szczecinek. Zapowiada się gorące spotkanie

  • KW
  • 2016-02-21 15:33:34
W poniedziałek sesja Rady Miasta Szczecinek. Zapowiada się gorące spotkanie
  • Foto: TV Gawex

Na kolejnej sesji zbiorą się szczecineccy radni. Tym razem posiedzenie Rady Miasta zaplanowano na poniedziałek 22 lutego, na godzinę 9:00. Jednym z najbardziej kontrowersyjnych punktów zaplanowanej debaty będzie zgłoszony przez grupę radnych projekt uchwały wygaszającej mandat radnego Marka Ogrodzińskiego. Relację z posiedzenia sesji można będzie oglądać na żywo w TV Gawex.

Poniżej przedstawiamy szczegółowy porządek obrad.

1. Otwarcie sesji.

2. Ślubowanie radnej.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miasta Szczecinek z dnia 18.01.2016r.

4. Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Miasta Szczecinek.

5. Uchwała w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2016 rok.

6. Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Szczecinek na lata 2016-2025.

7. Uchwała w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Miasta szczecinek.

8. Uchwała w sprawie ustalenia zasad i trybu sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Szczecinek oraz udzielania bonifikat.

9. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Aneksu nr 1/2016 do Porozumienia nr 29/2011 pomiędzy Wojewodą Zachodniopomorskim a Gminą Miastem Szczecinek z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie powierzenia prowadzenia spraw oraz wydawania decyzji administracyjnych z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 78, poz.1479, z późn. zm.).

10. Uchwała w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Szczecinek w 2016 roku.

11. Uchwała w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecinek.

12. Uchwała w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „28 Lutego III” w Szczecinku.

13. Uchwała w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Narutowicza I” w Szczecinku.

14. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Miasto Szczecinek, zasad zwalniania od obowiązku realizacji zajęć oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych szkolnego pedagoga i psychologa.

15. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr III/23/2014 Rady Miasta Szczecinek z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie wyznaczenia osób do reprezentowania Miasta Szczecinek w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty.

16. Uchwała w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miasta Szczecinek.

17. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Szczecinek.

18. Informacja Przewodniczącej Rady Miasta Szczecinek.

19. Wnioski i zapytania radnych.

20. Zamknięcie sesji.

info: UM Szczecinek

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: