Budżetowa sesja Rady Miasta Szczecinek

  • KW
  • 2015-12-13 13:03:13
Budżetowa sesja Rady Miasta Szczecinek
  • Foto: TV Gawex

Już jutro po raz kolejny zbiorą się szczecineccy radni. Tym razem będzie to sesja budżetowa, którą zwołano na 14 grudnia 2015r. (poniedziałek) o godz. 9:00. Poniżej podajemy porządek obrad:

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miasta Szczecinek z dnia 16.11.2015r.

3. Uchwała w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2015 rok.

4. Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu miasta Szczecinek na 2016 rok.

5. Uchwała w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej miasta Szczecinek na lata 2016-2025.

6. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność Miasta Szczecinek. (NR 1)

7. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność Miasta Szczecinek. (NR 2)

8. Uchwała w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Miasta Szczecinek.

9. Uchwała w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Szczecinek.

10. Uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

11. Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.

12. Uchwała w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

13. Uchwała w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

14. Uchwała w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie zmiany Uchwały nr XXXII/375/09 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 15 września 2009 roku w sprawie obszarów chronionego krajobrazu (DZ. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego z 2014r., poz. 1637).

15. Uchwała w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Szczecinek na rok 2016.

16. Uchwała w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Straży Miejskiej w Szczecinku.

17. Uchwała w sprawie powołania Zespołu Opiniującego kandydatów na ławników w wyborach uzupełniających do sądów na kadencję 2016-2019.

18. Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie upoważnienia dyrektora Miejskiej Jednostki Obsługi Oświaty w Szczecinku do wydawania decyzji administracyjnych.

19. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Miasto Szczecinek, zasad zwalniania od obowiązku realizacji zajęć oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych szkolnego pedagoga i psychologa.

20. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Szczecinek.

21. Informacja o zgłoszonych żądaniach i wydanych decyzjach w związku ze wzrostem wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem lub zmianą planu zagospodarowania przestrzennego i ich zbyciem.

22. Informacja Przewodniczącej Rady Miasta Szczecinek.

23. Wnioski i zapytania radnych.

24. Zamknięcie sesji.

Przypominamy, Telewizja Gawex będzie transmitowała na żywo relację z obrad szczecineckich radnych. Zapraszamy!

inf. Tomasz Czuk

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: