28 punktów w porządku obrad. Kolejna sesja Rady Miasta

  • KW
  • 2015-11-15 19:02:30
28 punktów w porządku obrad. Kolejna sesja Rady Miasta
  • Foto: TV Gawex

W poniedziałek, 16 listopada, o godzinie 9:00, odbędzie się kolejna sesja Rady Miasta Szczecinka. Tym razem porządek obrad obejmuje aż 28 punktów, więc można się spodziewać nieco dłuższej niż ostatnio debaty.

Szczegółowy harmonogram sesji:

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie protokołów z dwóch poprzednich sesji Rady Miasta Szczecinek z dnia 19.10.2015r. oraz z dnia 02.11.2015r.

3. Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczecinku.

4. Uchwała w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2015 rok.

5. Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Szczecinek na lata 2015-2025.

6. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XV/122/2015 Rady Miasta Szczecinek z dnia 19 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

7. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XV/125/2015 Rady Miasta Szczecinek z dnia 19 października 2015r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny.

8. Uchwała w sprawie nabycia przez Miasto Szczecinek nieruchomości.

9. Uchwała w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Miasta Szczecinek.

10. Uchwała w sprawie wniesienia do „Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwa Budownictwa Społecznego” Spółki z o.o. w Szczecinku wkładu rzeczowego (aportu) w formie nieruchomości stanowiących własność Miasta Szczecinek.

11. Uchwała w sprawie uchwalenia i przyjęcia do realizacji „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Szczecinek”.

12. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Narutowicza IV” w Szczecinku.

13. Uchwała w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Narutowicza I” w Szczecinku.

14. Uchwała w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „28 Lutego III” w Szczecinku.

15. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu nr 2/2015 do Porozumienia nr 29/2011 pomiędzy Wojewodą Zachodniopomorskim a Gminą Miastem Szczecinek z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie powierzenia prowadzenia spraw oraz wydawania decyzji administracyjnych z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 78,poz. 1479 z późn. zm.).

16. Uchwała w sprawie programu współpracy Miasta Szczecinek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016.

17. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr LII/473/2014 Rady Miasta Szczecinek z dnia 9 września 2014 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali i pomieszczeń tymczasowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Szczecinek (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2015r. poz.3547).

18. Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Noclegowni Miejskiej – ośrodku wsparcia dla bezdomnych mężczyzn w Szczecinku.

19. Uchwała w sprawie organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Domu dla Bezdomnych „Zacisze” w Szczecinku.

20. Uchwała w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków na zasiłki okresowe, celowe i pomoc rzeczową.

21. Uchwała w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze w formie usług domowych i pielęgnacyjnych oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania.

22. Uchwała w sprawie szczegółowych zasad zwrotu wydatków za posiłek z dowozem.

23. Uchwała w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze w formie rehabilitacji mowy oraz szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania.

24. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Szczecinek.

25. Informacja Burmistrza Miasta Szczecinek dot. wyznaczenia podmiotów, w których będzie wykonywana nieodpłatna praca na cele publiczne przez osoby skazane na ograniczenie wolności, lub którym zamieniono karę grzywny na pracę społecznie użyteczną.

26. Informacja Przewodniczącej Rady Miasta Szczecinek.

27. Wnioski i zapytania radnych.

28. Zamknięcie sesji.

info: UM Szczecinek

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: